کلیدواژه‌ها = عدم تعادل پیوستگی
1. اثرات QTLهایی با سطوح مختلف غالبیت بر الگوهای عدم تعادل پیوستگی حاصل از جهش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-38

آرش سیاه منصوری خورین؛ عباس جهان بخشی؛ قباد عسگری جعفرآبادی