کلیدواژه‌ها = پارامترهای ژنتیکی
مطالعه اثر اقلیم و فصل زایش بر فراسنجه‌های واریانس فنوتیپی و واریانس ژنتیکی افزایشی شیر، چربی، پروتئین و SCS در گاوهای هلشتاین

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 73-78

10.22034/aej.2020.124664

رضا نشاگران همت آبادی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ مهدی امین افشار


بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 17-26

رضا سید شریفی؛ کیومرث کراری نیری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ مهدی بهلولی


اثر صفت مورد نظر در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-8

سید ضیاءالدین میرحسینی؛ شهلا نعمت اللهیان؛ پاراخات برزین؛ محمد ناصرانی؛ علیرضا صیداوی