کلیدواژه‌ها = سیاه ماهی
بررسی زیست‌شناسی تولیدمثلی سیاه ماهی (1861 Capoeta gracilis (Keyserling, در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 339-348

آرزو کر؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ارسلان بهلکه


بررسی خصوصیات زیستگاهی سیاه ماهی(Capoeta capoeta gracilis (Keyserling,1861 در رودخانه کلارود واقع در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 141-146

نرگس رستمیان؛ سهیل ایگدری؛ صابر وطن دوست؛ حلیمه سالار


توصیف ساختار استخوانی سیاه ماهی مرکزی (1877 Kessler, Capoeta buhsei) از حوضه دریاچه نمک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-208

علیرضا سیفی؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی


مطالعه اثر سد سنگبان بر ویژگی های ریختی جمعیت های سیاه ماهی (Capoeta gracilis) با استفاده از دو روش ریخت سنجی هندسی و سنتی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 97-104

درناز صالحی نیا؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی؛ مظاهر زمانی فرادنبه


مطالعه ارتباط طول بدن گونه سیاه ماهی (1861 Capoeta gracilis, Keyserling) و فاکتورهای زیستگاهی انتخابی در رودخانه طالقان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 105-112

نرگس زارعی؛ سهیل ایگدری؛ مظاهر زمانی فرادنبه؛ مرتضی نادری