کلیدواژه‌ها = ریزماهواره
تنوع ریزماهواره ای ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سواحل استان گلستان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 253-258

آزاده سادات حسینی؛ علی شعبانی؛ حدیثه کشیری


مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) در رودخانه های چشمه کیله و کرگانرود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 11-18

سلطنت نجارلشگری؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ ابوالقاسم کمالی؛ مهدی سلطانی


بررسی تنوع ژنتیکی کفشک ماهی گرد (Euryglossa orientalis) سواحل خوزستان و بوشهر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 17-23

مریم نیری راد؛ حسین ذوالقرنین؛ حمید گله داری؛ محمد علی سالاری