کلیدواژه‌ها = مورفومتریک
بررسی صفات مورفومتریک و شمارشی گکوی سنگی تیغه‌ دار (Cyrtopodion scabrum) در استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 105-114

امین فروتن؛ حاجی قلی کمی؛ علی اکبر باقریان یزدی


بررسی پراکندگی و ریخت سنجی دوزیستان منطقه لواسانات در استان تهران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 219-228

مسرور ذاکری نسب؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ زهرا خشنود


مقایسه خصوصیات مورفومتریک در جوندگان (مطالعه موردی: جربیل هندی (Tatera indica) در جیرفت و زابل)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 37-44

مریم مروتی؛ فاطمه بهادری امجز؛ سعید محمدی


مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 123-128

علیرضا ریکی؛ حاجی قلی کمی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی