تعداد مقالات: 1248
27. مدلسازی قطعه قطعه شدن زیستگاه پازن در نیمه جنوبی استان مرکزی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-9

امیر انصاری؛ محمود کرمی؛ حمیدرضا رضایی؛ برهان ریاضی


28. جداسازی فراکسیون کشنده از سم عقرب آپیستوبوتوس سوسنی (apistobuthus sosane)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-8

بهزاد مسیحی پور؛ مسعود صالح مقدم؛ عباس زارع میرک آبادی؛ شاهرخ نویدپور؛ هادی ربیعی


30. مطالعه زیستی لاک پشت خزری (mauremys caspica caspica)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-10

حاجی قلی کمی؛ رضا یدالله وند؛ محمدرضا کلباسی


31. مطالعه تنوع و فراوانی اسیدین ها (Ascidiacea) در منطقه بین جزر و مدی سواحل جزیره خارک (خلیج فارس)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-8

علیرضا شامرادی؛ سید محمد باقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا


32. تنوع گونه ای کنه های خانواده فیتوزئیده (Acari: Mesostigmata) در منطقه مرودشت شیراز

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

زهرا غریب شوریجه؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی


33. مطالعه فونستیک خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-10

محمد تقدیسی؛ حاجی قلی کمی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی


34. ارزیابی زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از روش های رگرسیون منطقی دوتایی و HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده لشگردر، همدان)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-10

سعید خاکی صحنه؛ افشین علیزاده شعبانی؛ میر مهرداد میر سنجری؛ محمد کابلی؛ زهرا نوری؛ بختیار فتاحی


39. بررسی برخی از ویژگی های خونی در سنجاب بلوچی (Funambulus pennantii)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-8

منا ایزدیان؛ بهروز عباس زاده


40. بررسی عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فرهاد فرودی؛ کتایون فروتن


41. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-8

کتایون فروتن؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


42. بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-10

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان


43. مطالعه شاخص‌های یونی (Na ، K ، Ca ، Mg ، Cl) خون تمساح مردابی(Crcodylus palustris) در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-8

محمد کاشفی الاصل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمود بهمنی


44. شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان آب های داخلی استان مرکزی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان


47. ارزیابی ژنتیکی و محاسبه همبستگی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی رایینی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 6-19

ابراهیم ناظمی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ مهدی امین افشار


48. ارزیابی ژن MHC-class IIα درماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) به روش SSCP

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-13

کاوه خسرویانی؛ محمدرضا کلباسی؛ مجید صادقی زاده


49. بررسی مقایسه ای سن و رشد گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis pallasi در دو جمعیت رودخانه ای زرین گل و دریایی تالاب گمیشان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 7-17

رحیمه شیرمحمدلی؛ جاوید ایمانپورنمین؛ رحمان پاتیمار


50. اثرات احداث سد البرز در رودخانه بابلرود بر برخی از خصوصیات زیست شناختی ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-20

حجت الله بی نیاز؛ صابر وطن دوست؛ مجتبی کشاورز؛ سید مرتضی ابراهیم زاده؛ آرش جولاده