کارایی کنه کش جدید انویدور اسپید (SC%24) در مقایسه با چند کنه کش متداول روی کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

چکیده

کنه قرمز اروپایی Koch)Panonychus ulmi) از مهم ­ترین آفات درختان سیب در نقاط مختلف کشور است. این پژوهش در باغ­های سیب استان­های آذربایجان ­شرقی، آذربایجان­ غربی و خراسان رضوی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 7 تیمارو 4 تکرار شامل: کنه ­کش جدید انویدور اسپید SC 24%  به نسبت 0/5 و 0/4 در هزار، کنه­ کش باروک SC 10% به نسبت 0/4 در هزار، کنه ­کش پروپارژیت EC 57% به نسبت 1 در هزار، کنه ­کش پراید SC 20% به نسبت 0/4 در هزار، کنه­ کش انویدور SC 24% به نسبت 0/5 در هزار و تیمار شاهد با آب انجام گرفت.ارزیابی با شمارش تعداد کنه­ های زنده در سطح برگ یک روز قبل و 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از سم­پاشی و تبدیل داده ­ها به درصد تلفات صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم ­­افزار SAS  صورت گرفت. در فاصله زمانی 7-28 روز پس از اعمال تیمارها، هر دو غلظت کنه­ کش انویدور اسپید تأثیر مناسب­ تری نسبت به سایر کنه ­کش ­ها داشته است. دزهای مورد بررسی کنه ­کش انویدور اسپید از روز سوم در کنترل کنه مؤثر بودو در سه استان تحت بررسی بین 33 تا 75 درصد تلفات ایجاد کرد و روز هفتم کارایی آن تا 92 درصد ­رسید. در روز 28­ام بعد از سم­پاشی کارایی این ترکیب تا 97 درصد نیز رسید. کنه­ کش انویدور اسپید کارایی مطلوبی در کنترل کنه قرمز اروپایی نسبت به سایر کنه­ کش ­های مورد بررسی داشت و به­ کارگیری دز مصرفی 0/4 در هزار این ترکیب برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات سیب توصیه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of new acaricide Envidor speed (24% SC) compared with the common acaricides for control European red mite in apple orchards of West and East Azerbajian and Khorasan provinces

نویسندگان [English]

 • Maryam Rezaie 1
 • Hashem Kamalie 2
 • Davod Shirdel 3
 • GlomAlii Akbarzadhe Shokat 4
1 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran
2 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Mashhad, Iran
3 Agricultural and Natural Resources Research and Training Center of East Azarbaijan Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Tabriz, Iran
4 Agricultural and Natural Resources Research and Training Center of West Azerbaijan Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Urmia, Iran
چکیده [English]

The European red mite, Panonychus ulmi Koch is one of the most important pests of apple orchards in different parts of Iran. The present study was conducted in apple orchards of Azarbaijan-e Sharghi, Azarbaijan-e Gharbi and Khorasan-e Razavi provinces in a randomized complete block design with 7 treatments and 4 replicates. Treatments were the new acaricide, Envidor speed with two dosage, 0.4 and 0.5 ml/L, Baroque 10%SC 0.4 ml/L, Propargite 0.57 EC 1 ml/L , Pride 20% 0.4 ml/L, Envidor 0.24 SC 0.5 ml/lit and a check treatment by spaying water. Mean number of mites per leaf was counted one day befor and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying. Results showed that both concentrations of Envidor speed were more effective than the other acaricides after 7 days, and this trend continued until 28 days. Envidor speed had better effect with more durability effect on the control of European red mite compared to the other acaricides. We recommend the 0.4 ml/lit dose of this acaricide because of its economic efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acaricide
 • European red mite
 • Efficiency and apple orchards
 1. اربابی، م.؛ اکبرزاده­ شوکت، غ.ع. و کمالی،ه.، 1381. آزمایش فرمولاسیون جدید حشره/ کنه ­کش دانیتول FL.10%  علیه کنه قرمز اروپایی (Panonychus ulmi Koch) در باغات سیب ایران. پانزدهمین کنگره گیاه­پزشکی ایران . 233 صفحه.
 2. آمارنامه کشاورزی .1396. جلد سوم. محصولات باغی. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه ­ریزی و اقتصادی. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. 239 صفحه.  
 3. حسینی ­نیا، ا.؛ پورمیرزا، ع.؛ صفرعلی ­زاده، م. و ارومچی، ح1385. مقایسه تأثیر روغن دانه چریش و سموم هگزی تیازوکس و پروپارژیت روی کنه قرمز اروپاییPanonychus ulmi  در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانش کشاورزی. دوره 16، شماره 3، صفحات 237 تا 245.   
 4. جعفری، م.؛ خسروشاهی، م. و مافی، ش.، 1377 . بررسی تأثیر کنه­ کش جدید فن پیروکسی­میت روی کنه قرمز مرکبات و ارزیابی و مقایسه آن با سایر کنه­ کش­ های متداول در مازندران، سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 120 صفحه.
 5. خانجانی، م .و حدادایرانی ­نژاد، ک.، 1385 .کنه­ های زیان ­آور محصولات کشاورزی ایران .انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان. 526 صفحه.
 6. طالبی، خ.، 1385. سم ­شناسی آفت­ کش ­ها. انتشارات دانشگاه تهران. 492 صفحه.
 7. غیبی، م. و طاهری، ی.، 1393. تأثیر کنه­ کش انویدور اسپید (Envidor speed) علیه کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae). فصلنامه گیاه ­پزشکی. جلد 6، شماره 3، صفحات 211 تا 223.
 8. Fischer, R. and Benet Buchholz, J., 2002. Chemistry and stereochemistry of Spirodiclofen (BAJ2740). Pflanzen Schutz- Nacbrichten Bayer. Vol. 55, No. 2-3, pp: 137-148.
 9. Haug, G. and Hoffmann, H., 1989. Chemistery of plant protection. Springer, Verlag.  Vol. 2.   
 10. Henderson, C.F. and Tilton, E.W., 1955. Teast with acaricides against the brow wheat mite. Journal of Economic Entomology. Vol. 48, pp: 157-161. 
 11. Maeyer, L. and Geerinck, P., 2011. The multiple target use of spirodiclofen (Envidor 240SC) in IPM pomefruit in Belgium. Communication in Agricultural and Applied Biological Sciences. Vol. 4, No. 1, pp: 225-232. 
 12. Marcic, D.; Mutavdzic, S.; Prjana, M. and Peric, P., 2011. Field and greenhouse evaluation of spirodiclofen against Panonychus ulmi and Tetranychus urticae in Serbia. Zoosymposia. Doi, http://dx.doi.org./10.11646/zoosymposia.
 13. Meyer, M.K.P., 1987. African Tetranychidae (Acari: Prostigmata) with refrences of the world genera. Republic of South Africa, Department of Agriculture and Water Supply. Entomology Memoir. Vol. 69, pp: 72-74.
 14. SAS Inc. 2003. Version 9.1. SAS Institute Inc. Cary. Nc. USA.
 15. SPSS Inc. 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, version 21.0.Armonk, NY: IBM Crop.
 16. Tomlin, C.D.S., 2003. The pesticides Manual. BCPC. 1343 p.