ارزیابی باقی‎مانده آفت کش ها (دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید) در محصول سیب زمینی (واریته چیلی) در ایران

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

محصولات کشاورزی به ­خصوص سبزی­ ها و میوه ­ها، بدون اطلاع از تأثیر نهایی آفت ­کش ­ها، مکرراً سم­پاشی می ­شوند و برخی از کشاورزان نیز دوره "پرهیز از مصرف" یعنی مدت زمان بین سم­پاشی تا برداشت را رعایت نمی ­کنند. در گلخانه ­ها جهت مبارزه با آفات، حشره ­کش ­های دیازینون (EC 60%)، ایمیداکلوپرید (SC 35%)، پریمیکارب (WP 50%) و استامی­پراید (SP 20%) مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق میزان باقی ­مانده سموم ذکر شده در محصول سیب ­زمینی (Solanum tuberosum) واریته چیلی، در روزهای مختلف پس از مورد بررسی قرار گرفته ­است. در این تحقیق نمونه ­برداری محصول تحت اثر سموم دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی ­پراید قرار گرفته بود، انجام پذیرفت. در این مرحله برای تعیین روند کاهش سم در روزهای مختلف پس از سم ­پاشی، نمونه ­برداری در بازه ­های زمانی 2، 5، 7، 10، 14، 17 و 21 روز پس از سم­پاشی صورت گرفت. استخراج باقی ­مانده سموم از نمونه ها توسط حلال استونیتریل صورت گرفت و پس از خالص ­سازی ماده استخراج شده، میزان سم با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا مجهز به آشکار ساز فرابنفش و مرئی (HPLC-DAD) مورد سنجش قرارگرفت. نتایج نشان دادند که میزان باقی ­مانده سموم دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی­پراید سیب­ زمینی با نزدیک شدن به دوره کارنس کاهش یافت (به ­طور میانگین از 65 تا 78 درصد مقدار اولیه با میانگین بازدهی 75%P) و بهترین زمان برای برداشت این محصولات، انتهای دوره کارنس این سموم بود. فرآوری ماده غذایی نیز در کاهش این باقی­ مانده ­ها موثر بود (به ­طورمیانگین از 30 تا 99 درصد مقدار اولیه با میانگین بازدهی 75%Pو از بینغلظت آفت­ کش ­ها، غلظت آفت­ کش ایمیداکلوپرید و پریمکارب بیش ­ترین میزان باقی ­مانده­ (1/14 میلی­ گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به­ ترتیب 21 و 17 روز را داشت و کم ­ترین میزان مربوط به دیازینون و استامی پراید به ­میزان 0/05 میلی­ گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ­ترتیب 17 و 21 روز بود این در حالی است که پایین ­ترین میزان در دو آفت­ کش ایمیداکلوپرید و پریمیکارب معادل 0/2 میلی­ گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ­ترتیب 17 و 21 است. براساس این تحقیق نشان می ­دهد که رعایت دوره کارنس این آفت ­کش ­ها کاهش اثرات زیان­ بار باقی مانده آن­ ها درپی خواهد داشت و موجب می­ شود که مصرف­ کنندگان در معرض خطر باقی ­مانده قرار نگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Four pesticide residues (diazinon, imidacloprid, primicarb and acetamiprid) in potato (Solanum tuberosum)) var.chili condition of Iran

نویسندگان [English]

 • Anahita Yazdanpak
 • Hadi Ostovan
 • Shahram Hesami
 • Mehdi Gheibi
Department of Entomology, Shiraz Branch, Islamic Azad university, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Agricultural products particularly fruits and vegetables are being sprayed frequently without considering the detrimental consequences of pesticides. Some farmers even do not observe the "No Harvest" period between the spraying and harvesting time. In farms for the control of pests, diazinon (60% EC), imidacloprid (35% SC), primicarb (50% WP) and acetamiprid (20% SP) are used. The aim of the present study was to assess the residual contents of four pesticides: diazinon, imidacloprid, primicarb and acetamiprid in crops( potato (Solanum tuberosum)) .The pesticides were applied on the above yields in a setting stage. Samples were taken daily, acetonitrile extracted, cleaned up using a silica gel column and residual contents of diazinon, imidacloprid, primicarb and acetamiprid were analyzed using a Liquid chromatography it an DAD detector (HPLC-DAD). The present results indicated that: imidacloprid and pirimicarb were found to be more persistent in potato var.chili compared to other two tested pesticides; data also reported that the lowest residue level of

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pesticide residue
 • Diazinon
 • Imidacloprid
 • Primicarb
 • Acetamiprid
 • High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
 1. ایمانی، س.؛ طالبی، خ.؛ شجاعی، م. و کمالی، ک.، 1385. اندازه­ گیری باقی مانده 8 سم آفت­کش بر روی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه ­ای. هفدهمین کنگره حفاظت از گیاهان ایران، تهران.
 2. حاجی ­رزاق، ن.؛ یادگاریان­ حاجی ­آبادی، ل. و حبیبی، ج.،1378. تعیین میزان باقی ­مانده و دوره کارنس سم دیازینون در گیلاس. سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی. موسسه تحقیقات آفات و بیماری­ های گیاهی. شماره 483.
 3. حسن­ زاده، ن.؛ بهرامی ­فر، ن. و اسماعیلی­ ساری، ع.، 1389. بررسی بقایای حشره ­کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش ­های مختلف در خیار گلخانه­ ای. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 24، شماره 4، صفحات 413 تا 418.
 4. سبحان ­اردکانی، س.؛ یونسیان ، م. و جامه ­بزرگی، س.، 1395. ارزیابی غلظت باقی ­مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ­ای (مطالعه موردی: کدو سبز). مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره 18، شماره 3، صفحات 141 تا 146.
 5. Akoto, O.; Gavor, S.; Appah, M.K. and Apau, J., 2015. Estimation of human health risk associated with the consumption of pesticide-contaminated vegetables from Kumasi, Ghana. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 187, No. 5, pp: 244-250.
 6. AOAC. 2005. Method 985.22 For Nonfatty Foods. Pesticide Analytical Manual (PAM). J. AOAC International. Vol. 1, No. 302, pp: 10-16.
 7. Aprea, C.; Colosio, C.; Teresa, M.; Claudio, M. and Marco, M., 2002. Biological monitoring of pesticide exposure: a review of analytical methods. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. Vol. 769, No. 2, pp: 191-219.
 8. Athanasopoulos, P.E.; Pappas, C.; Kyriakidis, N.V. and Thanos, A., 2005. Degradation of methamidophos on soultanina grapes on the vines and during refrigerated storage. Food Chemistry. Vol. 91, pp: 235-240.
 9. Barriada-Pereira, M.; Serodio, P.; Gonzalez-Castro, M.J. and Nogueira, J.M., 2012. Determination of organ chlorine pesticides in vegetable matrices by stirbar sportive extraction with liquid desorption and large volume injection-gas chromatography-mass spectrometry towards compliance with European Union directives. J Chromatogr A. Vol.  1217, No. 1, pp: 119-126.
 10. Cengiz, M.; Certel, M. and Gocmen, H., 2006. Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post harvest culinary applications. Food Chemistry. Vol. 98, pp: 127-135.
 11. Cervera, M.I.; Portolés, T.; Pitarch, E.; Beltrán, J. and Hernández, F., 2012. Application of gas chromatography time-of-flight mass spectrometry for target and non-target analysis of pesticide residues in fruits and vegetables. Journal of Chromatography A. Vol. 1244, pp: 168-177.
 12. Gun, S. and Kan, M., 2009. Pesticide Use in Turkish Greenhouses: Health and environmental consciousness. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, No. 4, pp: 607-615.
 13. Jallow, M.F.A.; Awadh, D.G.; Albaho, M.S.; Devi, V.Y. and Ahmad, N., 2017. Monitoring of Pesticide Residues in Commonly Used Fruits and Vegetables in Kuwait. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 14, No. 8, pp: 833-840.
 14. Kaushik, P.; Yadav, Y.K.; Dilbaghi, N. and K, G.V., 2008. Enrichment of vermicomposts prepared from cow dung spiked solid textile mill sludge using nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria. Environmentalist. Vol. 28, pp: 283-287.
 15. Kumar, B.; Mukherjee, D.P.; Sanjay, K.; Meenu, M.; Dev, P.; Singh, S.K. and Sharma, C.S., 2011. Bioaccumulationof heavy metals in muscle tissue of fishes from selected aquaculture ponds in east Kolkata wetlands. Annals of Biological Research. Vol. 2, No. 5, pp: 125-134.
 16. Motamedzadegan, A.; Mortazavi, A.; Maghsoodloo, Y.; Amiri, B. and Esmailzadeh Kenari, R., 2006. Evaluation of pesticide residues in melonssprayed three time with diazinon in Khorasan-Razavi province. Agricultural Science and Technology Journal. Vol. 2, pp: 13-19.
 17. Okihashi, M.; Kitagawa, Y.; Akutsu, K.; Obana, H. and Tanaka, Y., 2005. Rapid method for the determination of 180 pesticide residues in foods by gas chromatography/mass spectrometry and flame photometric detection. J Pest Sci. Vol. 30, No. 4, pp: 368-377.
 18. Zhao, P.; Wang, L.; Zhou, L.; Zhang, F.; Kang, S. and Pan, C., 2012. Multi-walled carbon nanotubes as alternative reversed-dispersive solid phase extraction materials in pesticide multi-residue analysis with QuEChERS method, Journal of Chromatography A. Vol. 1225, pp: 17-25.