بررسی همبستگی بین دانه‌بندی و موادآلی موجود در رسوب با شاخص‌های میکروبی در کانال‌های مجاور استخرهای پرورش میگو در خور تیاب

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

نمونه‌ برداری از رسوبات منطقه تیابجنوبی به جهت بررسی دانه بندی رسوبات بستر، باکتری ­های پاتوژن از فروردین تا مهر 96 طی چهارده گشت یعنی هر دو ماه یک­بار صورت گرفت. ذرات شن در ایستگاه 2 با مقدار 1/5±70 در رتبه 1 و پس از آن ایستگاه 3 و 1 به ­ترتیب با مقادیر 2±62 و 1/7±60 در رتبه‌های بعد قرار دارند. ذرات سیلت در ایستگاه 1 با مقدار 1/8±22/6 درصد دارای بیش ­ترین و سپس ایستگاه‌های 3 و 2 به ­ترتیب با 2/5±15/7 و 3/2±11/9 درصد در رتبه‌های بعد قرار دارند. ذرات رس در ایستگاه 3 با 1/8±21/7 درصد دارای بیش ­ترین و ایستگاه‌های 2 و 1 با 1/8±18 و 2/1±16/3 درصد در مراتب بعدی قرار دارند. مقادیر کل مواد آلی با 0/4±6/3 درصد در ایستگاه 2 دارای بیش ­ترین و ایستگاه‌های 3 و 1 با مقادیر 0/6±و 0/6±5/6 درصد پس از ایستگاه 2 قرار دارند. مقادیر میانگین T count در 3 ایستگاه نشان می‌دهد ایستگاه‌های 3، 2 و 1 به ­ترتیب با مقادیر 380952، 295357 و 126904 عدد در لیتر در رتبه‌های 1 تا 3 قرار دارند. مقادیر میانگین MTN نشان می‌دهد که ایستگاههای 1، 2 و 3 به ­ترتیب با میانگین 6/31، 6/24 و 6/16 در رتبه‌های 1 تا 3 قرار دارند. میانگین کلی­ فرم‌ با مقادیر 0/63، 0/62 و 0/61 به ­ترتیب به ایستگاه‌های 1، 2 و 3 اختصاص یافتند. می‌توان نتیجه گرفت که پساب‌های حاصل از پرورش میگو بر میزان مواد آلی و نیز تعداد کل کلنی‌ها اثر افزایشی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between grain size and organic matter present in the sediment with microbial indices in the adjacent canals of shrimp breeding pools in Tiyab

نویسندگان [English]

 • Matahare Rahbari
 • Delaram Nokhbe Zare
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Sampling of sediments from the southern region of Tiyab was carried out for fourteen patrols every two months to determine the sediment distribution of bedding, pathogenic bacteria from April to October 1996. Gravel particles at station 2 with a value of 1.5 in rank 1 and then station 3 and 2 in the order of 2 and 1.7 respectively. Silt particles at station 1 with the highest values ​​of 1.8 ± 22.6% have the highest and then stations 3 and 2, respectively, with 2.5 ± 15.7 and 3.2 ± 11.9% respectively. The total particles at Stage 3 with 21.7 ± 1.8% had the highest and stations 2 and 1 with 18.8 ± 18 and 16.3 ± 2.1% in the next. Total organic matter with 6.3 ± 0.4% at stations 2 has the highest and stations 3 and 1 with values ​​of 0.6 ± 6 and 0.6 ± 5.6% after station 2. The mean values ​​of T count in 3 stations indicate that stations 3, 2 and 1 are located at positions 1 through 3 with specified values. The mean values ​​of M T N indicate that stations 1, 2 and 3 are ranked 1 to 3 with average values ​​of 6.13, 6.24 and 6.16, respectively. The average total of form was assigned to stations 1, 2 and 3, with values ​​of 0.63, 0.62 and 0.610, respectively. It can be concluded that wastewater from shrimp breeding has increased the amount of organic matter and the total number of colonies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tiyab
 • Coliform
 • Colonie
 • Wastewater
 • Sediment
 1. استکی، ع.ع.، 1383. ساختار اکوسیستم‌ و متابولیسم‌ جمعیت در استخرهای پرورش ماهی. پایان ­نامه دکترا، آکادمی علوم مجارستان، دانشگاه کوشوت دبرسن و انستیتو تحقیقاتی سارواش.
 2. اکبرزاده، غ.، 1383. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌ کارگاه­ های پرورش میگو در منطقه تیاب (استان هرمزگان). موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس. 145 صفحه.
 3. ایل­مو، م.، 1368. اصول بررسی­ های لیمنولوژیکی. مازندران.
 4. جوکار، ک.، 1380. گزارش نهایی بررسی هیدربیولوژی آب­ های منطقه خوران منشعب از لافت و خمیر. مرکز تحقیقات آبزیان خلیج فارس و دریای عمان. 120 صفحه.
 5. خدادادی ­جوکار، م. و رزمجو. غ.، 1372. بررسی مقدماتی خورهای مهم استان هرمزگان. مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان. 60 صفحه.
 6. مرتضوی، م.ص.، 1378. بررسی وضعیت اکولوژیک استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب. موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس. 76 صفحه.
 7. Aguirre, G.G.; Sanchez, M.J.G.; Perez, C.R.; Palacios, M.A.; Trujillo-Rodriguez, N. and DeLaCruz, H., 2010. Pathogenicity an dinfection route of Vibrio parahaemolyticusin American White Shrimp, Litopenaeus vannamei. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 41, No. 3, pp: 464-470.
 8. Al- Thobaiti, S. and James, C.M., 1998. Saudi Arabian shrimp succession hyperhaline waters. Fish farmer. Vol. 12, No. 4.
 9. Chien, Y.H., 1992. Water quality requirement and management for marine shrimp culture. Dep of Aqua. National Taiwan Ocean university keelung, Taiwan. pp: 30-42.
 10. Claude, E.B. and Tanner, M., 2007. Coliform Organisms in Waters of Channel Catfish Ponds.
 11. Emara, H.T., 1990. Study of Oxygen and phosphate in the water of the Southern Arabian Gulf and the Gulf of Oman. Acta Adriat. Vol. 31, pp: 45-57.
 12. Gozari, M., 2009. Evaluation of antagonistic properties of isolated actinomycetes from the Persian Gulf sediments against fish and shrimp pathogenic Vibriospp. MSc.thesis. Microbiology Department. Islamic Azad University Branch of Qom. 110 p. (in Persian)
 13. Holme, N.A. and McIntyre, A.D., 1984. Methods for the study of marine Benthos. pp: 42-43.
 14. Jones, A.B. and Preston, N.P., 2001. Integrated treatment of shrimp effluent by sedimentation, oyster filteration and macroalgal absorbtion: a laboratory scale study. Aquaculture. Vol. 193, pp: 155-178.
 15. Karim, R.; Uddin, N.; Khalilur, R. and Uddin, A., 2018. Microbiological Study of Costal Shrimp Aquaculture Production Systemof Bangladesh. Department ofMicrobiology, University of Chittagong, Chittagong 4331, Bangladesh. Journal of Biology and Life Science. Vol. 9, No. 1, pp: 251-260.
 16. Majidinasab, A., 1998. Diseases of farmed shrimp. Noor bakhsh publications section. Tehran. 208 p. (in Persian)
 17. Stirlling, H.P. and Phillips, M.J., 1990. Water quality management for aquaculture and fisheries. Bangladesh aquaculture and fisheries reasource unite. Ins. Of Aqu. Niv of Stirling. 21 P.
 18. Sansanayuth, P.; Phadungchep, A.; Ngammontha, S. Ngdagam, S.; Sukasem, P.; Hoshino, H. and Ttabucanon, M.S., 1996. Environmental research and Training center, pathumthani, Thailand. Wat. Sci. Tech. Vol. 34, No. 11, pp: 93-98.
 19. Tookwinas, S.; Mulem, S.F. and Songsagjinda, P., 1993. Quality and quantity of discarge water from intensive marin shrimp farms at hung Krabaen Bay, chanthaburi Province, Thiland., proceedinges of Joint seminar marine science. Songkhla (Thiland). pp: 30-40.
 20. Wetzel, R.G., 1975. Limnology. Sounders, W.B., Philadelphia. 743 p.