تاثیر سن اولین زایش بر عملکرد، مولفه های واریانس و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان اصفهان

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سن اولین زایش بر صفات تولیدی و برآورد مولفه ­های واریانس و روندهای ژنتیکی و فنوتیپی این صفات در کلاس های مختلف سن اولین زایش گاوهای هلشتاین استان اصفهان بود. در این تحقیق، از رکوردهای 49925 راس گاو متعلق به 64 گله که طی سال­ های 1385 تا 1394 زایش داشته ­اند، استفاده شد. سن اولین زایش گاوها که بین 20 تا 36 ماهگی بود به سه کلاس (20/5-23، 5-23/26، 26 ماه) تقسیم شد. آنالیز داده ­ها توسط رویه Mixed در نرم ­افزار آماریSAS9.2  انجام شد. برای برآورد مولفه­ های واریانس و ارزش ­های اصلاحی صفات تولید شیر با روش حداکثر درست ­نمایی محدود شده براساس مدل دام تک صفتی، از نرم ­افزارDMU استفاده شد.  میانگین حداقل مربعات تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین به ­ترتیب 38/2±10270، 1/5±249/2 و 9/4±270/1 کیلوگرم برای کلاس اول، 39/1±10179، 1/6±243/5 و 1/4±267/3 کیلوگرم برای کلاس دوم و 10017/9±44، 4/8±237/1 و 1/6±264/5 کیلوگرم برای کلاس سوم سن اولین زایش بوده و تفاوت آن ­ها معنی ­دار بود. مقدار وراثت­ پذیری این صفات به ­ترتیب 0/008±0/12، 0/008±0/34 و 0/012±0/23 برای کلاس اول، 0/005±0/14، 31/005±0/0 و 0/007±0/23 برای کلاس دوم و 0/006±0/11، 0/008±0/24 و 0/011±0/21 برای کلاس سوم برآورد شد. بیش ­ترین میانگین ارزش ­های اصلاحی صفات تولید شیر مربوط به کلاس ­های اول و دوم سن اولین زایش بودند که با کلاس­ سوم تفاوت معنی ­دار داشتند. نتایج تحقیق حاضر روی گاوهای هلشتاین استان اصفهان نشان داد که کاهش سن اولین زایش می­ تواند موجب افزایش تولید شیر، چربی و پروتئین و کاهش روند ژنتیکی این صفات گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of age at first calving (AFC) on yield, variance components and genetic trend of productive traits of Holstein cows in Isfahan province

نویسنده [English]

 • Rabie Rahbar
Department of Agriculture, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697 Tehran, Iran.
چکیده [English]

The objectives of present research were investigating the effect of AFC on production traits, estimation of variance components and genetic and phenotypic trends of these traits in different classes of AFC of Holstein cows in Isfahan province. The records of 49925 cows related to 64 herds, had calved during years 2006 to 2015, were used in this study. AFC that was between 20 to 36 months was divided to 3 classes (20-23.5, 23.5-26, 26≤). The analysis of data was performed using Mixed procedure of statistical in software SAS9.2. DMU package was used for estimation of variance components and breeding values of milk production traits with REML based on univariate animal model. Least squares mean of milk production, fat and protein yield was 10270±38.2, 249.2±1.5 and 270.9±1.4 kg for the first class, 10179±39.1, 243.5±1.6 and 267.3±1.4 kg for the second class and 10017±44.9, 237.4±1.8 and 264.5±1.6 kg for the third class of AFC, respectively, and their differences were significant (P<0.01). The correspondeing heritabilities were estimated 0.12±0.008, 0.34±0.008 and 0.23±0.012 for the first class, 0.14±0.005, 0.31±0.005 and 0.23±0.007 for the second class and 0.11±0.006, 0.24±0.008 and 0.21±0.011 for third class, respectively. The highest breeding values mean of milk production traits was for the first and second classes of AFC that they had significant difference with the third class (P<0.01). The results of present study on Holstein cows in Isfahan province showed that cows calving at a young age can increase milk, fat and protein yield but can decrease genetic trend for these traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Age at first calving
 • Breeding value
 • Genetic and phenotypic trends
 • Variance components
 • Dairy cow
 1. اقبال، س.؛ مرادی­ شهربابک، م. و میرائی ­آشتیانی، س.ر.، 1382. مقایسه روش­ های مختلف ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. صفحات 625 تا 627.
 2. بختیاری­ زاده،م .ر.؛ مرادی ­شهربابک، م، پاکدل، ع. و مقیمی، ا.، 1388. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. شماره 40، صفحات 13 تا 19.
 3. خلج ­زاده، س.، 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش و تاثیر آن بر صفات تولیدی گاو شیری هلشتاین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 103، صفحات 15 تا 24.
 4. رزم ­کبیر، م.؛ نجاتی ­جوارمی، ا.؛ مرادی­ شهربابک، م.؛ رشیدی، ا. و صیادنژاد، م.ب.، 1388. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. شماره 40، صفحات  7 تا 11.
 5. رضوی، س.م.؛ وطن­ خواه، م.؛ میرزایی، ح.ر. و رکوعی، م.، 1386. براورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان مرکزی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 77، صفحات 55 تا 62.
 6. شهدادی، ع.؛ حسنی، س.؛ ساقی، د.ع.؛ آهنی­ آذری، م.؛ اقبال، ع. و رحیمی، ع.، 1393. برآورد پارامترهای زنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. شماره 4، صفحات 109 تا 126.
 7. صاحب­ هنر، م.؛ مرادی ­شهربابک، م.؛ میرائی ­آشتیانی، س.ر. و صیادنژاد، م.ب.، 1389. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تاثیرگذار برآن در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. شماره 41، صفحات 173 تا 184.
 8. طهماسبی، ع.؛ فرهنگ ­فر، ه.؛ جرجانی، ع. و نعیمی­ پوریونسی، ح.، 1383. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و درصد چربی گاوهای هلشتاین در استان گلستان و مازندران با استفاده از مدل­ های دامی یک و چند متغیره. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. 770 صفحه.
 9. فرهنگ ­فر، ه. و نعیمی­ پوریونسی، ح.، 1386. برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثل در نژاد گاو هلشتاین ایران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 1، صفحات 431 تا 440.
 10. لطفی ­نوقابی، ر.؛ فرهنگ ­فر، ه. و صیادنژاد، م.ب.، 1387. برآورد وراثت ­پذیری صفات تولید شیر، چربی و پروتئین تصحیح شده 305 روز 2 بار دوشش معادل بلوغ در فصول مختلف زایش گاو هلشتاین ایران. سومین کنگره علوم دامی کشور. ردیف: 66.
 11. مهربان، ح.؛ اسماعیلی­ فرد، س.م.؛ نجفی، م.؛ عباسی­ مشائی، ب. و اسدی­ خشوئی، ا.، 1393. تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دوره اول شیردهی. نشریه علوم دامی ایران. شماره 1، صفحات 27 تا 36
 12. نافذ، م.؛ زره ­داران، س.؛ حسنی، س. و سمیعی، ر.، 1391. ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور. پژوهش­ های علوم دامی ایران. شماره 1، صفحات 69 تا 77.
 13. نعیمی ­پوریونسی، ح.؛ شریعتی، م.م. و شهدادی، ع.، 1394. اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 109، صفحات 143 تا 152.
 14. Bewley, J.; Palmer, R.W. and Jackson-Smith, D.B., 2001. Modeling milk production and labor efficiency in modernized Wisconsin dairy herds. Journal of Dairy Science. Vol. 84, pp: 705-716.
 15. Castillo-Juarez, H.; Oltenacu, P.O.; Blake, R.W.; Mcculloch, C.E. and Cienfuegos-Rivas, E.G., 2000. Effect of herd environment on the genetic and phenotypic relationships among milk yield, conception rate and somatic cell score in Holstein cattle. Journal of Dairy Science. Vol. 83, pp: 807-814.
 16. Dematawewa, C.M.B. and Berger, P.J., 1998. Genetic and phenotypic parameters for 305-day yield, fertility, and survival in Holsteins. Journal of Dairy Science. Vol. 81, pp: 2700-2709.
 17. DeGroot, B.J.; Keown, J.F.; Van Vleck, L.D. and Marotz, E.L., 2002. Genetic parameters and responses of linear type, yield traits, and somatic cell scores to divergent selection for predicted transmitting ability for type in Holsteins. Journal of Dairy Science. Vol. 85, pp: 1578-1585.
 18. Gardner, R.W.; Smith, L.W. and Park, R.L., 1988. Feeding and management of dairy heifers for optimal lifetime productivity. Journal of Dairy Science. Vol. 71, pp: 996-999.
 19. Gröhn, Y.T. and Rajala-Schultz, P.J., 2000. Epidemiology of reproductive performance in dairy cows. Animal Reproduction Science. Vol. 60-61, pp: 605-614.
 20. Hare, E.; Norman, H.D. and Wright, J.R., 2006. Trends in calving ages and calving intervals for dairy cattle breed in the United States. Journal of Dairy Science. Vol. 89, pp: 365-370.
 21. Heinrichs, A.J., 1993. Raising dairy replacement to meet the need of the 21st century. Journal of Dairy Science. Vol. 76, pp: 3179-3187.
 22. Hoffman, P.C.; Brehm, N.M.; Price, S.G. and Prill Adams, A., 1996. Effect of accelerated postpubertal growth and early calving on lactation performance of primiparous Holstein heifer. Journal of Dairy Science. Vol. 79, pp: 2024-2031.
 23. Hoffman, P.C., 1997. Optimum body size of Holstein replacement heifers. Journal of Animal Science. Vol. 75, pp: 836-845.
 24. Kadarmideen, H.N.; Thompson, R.; Coffey, M.P. and Kossaibati, M.A., 2003. Genetic parameters and evaluations from single and multiple trait analysis of dairy cow fertility and milk production. Livestock Production Science. Vol. 81, pp: 183-195.
 25. Losinger, W.C. and Heinrichs, A.J., 1996. Dairy operation management practices and herd milk production. Journal of Dairy Science. Vol. 79, pp: 506-514.
 26. Madsen, P. and Jensen, J., 2007. A user's guide to DMU. University of Aarhus, DJF, Research Centre Foulum, Denmark.
 27. Makgahlela, M.L.; Banga, C.B.; Norris, D.; Dzama, K. and Ngambi, J.W., 2008. Genetic Analysis of Age at First Calving and Calving Interval in South African Holstein Cattle Asian. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 3, pp: 197-205.
 28. Microsoft, 2012. Microsoft SQL Server Management Studio.
 29. Mourits, M.C.M.; Dijkhuizen, A.A.; Hurine, R.B.M. and Galligan, D.T., 1997. Technical and economic models to support heifer management decisions: basic concepts. Journal of Dairy Science. Vol. 80, pp: 1406-1415.
 30. Nilforooshan, M.A. and Edriss, M.A., 2004. Effect of age at first calving on some productive and longevity traits in Iranian Holsteins of the Isfahan Province. Journal of Dairy Science. Vol. 87, pp: 2130-2135.
 31. Ojango, J.M.K. and Pollott, G.E., 2001. Genetics of milk yield and fertility traits in Holstein-Friesian cattle on large scale Kenyan farms. Journal of Animal Science. Vol. 79, pp: 1742-1750.
 32. Olori, V.E.; Meuwissen, T.H.E. and Veerkamp R.F., 2002. Calving interval and survival breeding values as measure of cow fertility in a pasture-based production system with seasonal calving. Journal of Dairy Science. Vol. 85, pp: 689-696.
 33. Pirlo, G., 1997. Rearing cost of replacement heifer and optimal age at first calving. (In Italian) Supplement of L’Informatore Agrario. Vol. 37, pp: 9-12.
 34. Pirlo, G.; Miglior, F. and Speroni, M., 2000. Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins. Journal of Dairy Science. Vol. 83, pp: 603-608.
 35. SAS. SAS Institute Inc. 2008. SAS 9.2 Help and Documentation. Cary, NC: SAS.
 36. Weller, J.I. and Ezra, E., 2004. Genetic analysis of the Israeli Holstein dairy cattle population for production and nonproduction traits with a multi trait animal model. Journal of Dairy Science. Vol. 87, pp: 1519-1527.