بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌هایی که هم زمان‌سازی فحلی شده‌اند

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر منبع غلات و نسبت متفاوت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌های فحل هم ­زمان نژاد زندی بود. 80 رأس میش زندی در چهار گروه مختلف جهت هم­ زمان‌سازی فحلی، سیدرگذاری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با جو به ­عنوان منبع غلات، 2: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با ذرت به ­عنوان منبع غلات، 3: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با جو به ­عنوان منبع غلات، 4: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با ذرت به ­عنوان منبع غلات. در تمام تیمارهای مدنظر هم­ زمان‌سازی فحلی انجام شد. پس از برداشت سیدر، میش‌ها فحل‌یابی شدند و با قوچ‌های موجود در گله جفت‌گیری کردند. پس از زایش فراسنجه‌های مدنظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به ­جز فراسنجه‌های BUN و پروژسترون که با تمایل به معنی‌ داری دیده می‌شود در مورد آنزیم‌های کبدی، گلوکز و هورمون استروژن در بین تیمارها دارای اثر معنی‌ داری نبودند. نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که نسبت بالای علوفه به کنسانتره همراه با ذرت به ­عنوان منبع غلات در صفات تولیدمثلی دارای موقعیت برتر و بهتری نسبت به سایر گروه‌های آزمایشی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the interactions between the source of grains and the ratio of forage to concentrate on blood parameters and reproductive performance in ewes that have oestrous syncronized

نویسندگان [English]

 • Mahdi Khodaei Motlagh
 • Mohammad Reza Bahrami
 • Mahdi Mirzaei
 • Mohamad Hosein Moradi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of grain source and different ratio of forage to concentrate on blood parameters and reproductive performance in Zandi ewes. Eighty ewes of Zandi ewes were divided in four different groups to synchronize estrus. Experimental treatments included: 1: high ratio of forage to concentrate (35: 65) with barley as a source of grain, 2: high ratio of forage to concentrate (35: 65) with corn as a source of grain, 3: low ratio of forage to concentrate ( 55: 45) with barley as a source of grain, 4: low ratio of forage to concentrate (55: 45) with corn as a source of grain. Estrus synchronization was performed in all treatments. After the cider removal, the ewes were estrus detection and mated with the rams in the herd. After lambing, the parameters were evaluated. The results showed that except the BUN and progesterone parameters, which showed a significant tendency, for liver enzymes, glucose and estrogen had no significant effect among treatments. The results of the present study showed that the high ratio of forage to concentrate combined with maize as a source of grain was better in reproductive traits than other experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Estrus synchronization
 • Cereals
 • Forage
 • Ewes
 1. ایری، س.؛ صمدی، ف. و حسنی، س.، 1393. مطالعه ارتباط بین غلظت‌های استروژن، پروژسترون، نیتروژن اوره‌ای، گلوکز، کلسترول و تری گلیسیرید سرم خون با برخی پارامترهای تولیدمثلی در دوره پس از زایش گاوهای شیری.  دوره 24، شماره 2، صفحات 73 تا 81.
 2. آرتور، ج.، 1996. تولیدمثل و مامایی دامپزشکی، ترجمه علوی شوشتری، س.م.، انتشارات دانشگاه ارومیه. صفحات 75 تا 293.
 3. فروزنده، ا.د.؛ سمیع، ع. و قربانی، غ.،1380. بررسی توان پرواری گوسفندان نایینی با استفاده از جیره­ های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 5، صفحات 149 تا 160.
 4. یوسف‌دوست، س.؛ صمدی، ف.؛ مقدم، غ.؛ حسنی، س. و جعفری، ی.، 1390. ارزیابی هورمون ­های استرادیول 17-بتا، پروژسترون و نیتروژه اوره‌ای در گاوهای هلشتاین شیرده، یک شکم زاییده و چند شکم زاییده مبتلا به کیست تخمدانی. پژوهش­ های علوم دامی. دوره  21، شماره 2، صفحات40 تا 57.
 5. Amarantidis, I.; Karagiannidis, A.; Saratsis, Ph. And Brikas, P., 2004. Efficiency of methods used for estrus synchronization in indigenous Greek goats: Small Ruminant Research. Vol. 52, pp: 247-252.
 6. Butler, W.R., 1998. Symposium: optimizing protein nutrition for reproduction and lactation. Review: Effect of protein nutrition on ovarian and uterine physiology in dairy.
 7. Butler, W.R.; Calaman, J.J. and Beam, S.W., 1996. Plasma and milk urea nitrogen in relation to pregnancy rate in lactating dairy cattle: Journal of Animal Science. Vol. 74, pp: 858-865.
 8. Dogan, I.Z.; Nur, H.; Gunay, H.; Sagirkaya, M.; Soylu, K. and Sonmez, C., 2005. Estrous synchronization on during the natural breeding season in Anatolian black dose: Veterinary Medecinal Czech. Vol. 50, pp: 33-38.
 9. Elrod, C.C. and Butler, W.R., 1993. Reduction of fertility and alteration of uterine pH in heifers fed excess ruminally degradable protein: Journal of Animal Science. Vol. 71, pp: 694-701.
 10. Kauffman, A.J. and St-pierre, N.R., 2001. The relationship of milk urea nitrogen to urinenitrogenexcretion inHolsteinand jersey cows: Journal of Dairy Science. Vol. 84, pp:2284-2294.
 11. Letelier, C.; Gonzalez-Bulnes, A.; Herve, M.; Correa, J. and Pulido, R., 2008. Enhancement ofOvulatory Follicle Development in Median Sheep by Short Term Supplementation with Steam-flakedCorn: Reproduction in Domestic Animals. Vol. 48, pp: 222-227.
 12. Lucy, M.C., 2003. Mechanisms linking nutrition and reproduction in postpartum cows: Journal of Reproduction Supplement. Vol. 61, pp:415-427.
 13. McEvoy T.G.; Robinson, J.J.; Aitken, R.P.; Findlay, P.A.andRobertson, I.S., 1997. Dietary excesses of urea influence the viability and metabolism of preimplantation sheep: Animal Reproduction Science. Vol. 47, pp:71-90.
 14. Melendez, P.; Donovan, A. and Hernandez, J., 2000. Milk Urea Nitrogen and Infertility in FloridaHolstein Cows: Journal Dairy Sciences. Vol. 83, pp:459-463.
 15. Rhoads, M.L.; Gilbert, R.O.; Lucy, M.C. and Butler, W.R., 2004. Effect of urea infusion on the uterine luminal environment of dairy cows: Journal of Dairy Science. Vol. 87, pp:2896-2901.
 16. Rhoads, M.L.; Rhoads, R.P.; Gilbert, R.O.; Toole, R. and Butler,W.R., 2005. Detrimental effects of high plasma urea nitrogen levels on viability of embryos from lactating dairy cows: Animal Reproduction Science. Vol. 91, pp: 1-10.
 17. Robertson, J.A. and Hinch, G.N., 1990. The effect of lupin feeding on embryo mortality. Proceeding of Australian Society of Animal Production. Vol. 18, 544 p.
 18. Ryan, D.P.; Spoon, R.A. and Williams, GL., 1992. Ovarian follicular characteristics, embryo recovery, and embryo viability in heifers fed high-fat diets and treated with follicle stimulating hormone: Journal of Animal Science. Vol. 70, pp: 3505- 3513.
 19. Scaramuzzi, RJ.; Campbell, B.K.; Downing, J.A.; Kendall, N.R., Khalid, MMuñoz-Gutiérrez, M. and Somchit, A., 2006. A review of the effects of supplementary nutrition in the ewe on the concentrations of reproductive and metabolic hormones and the mechanisms that regulate folliculogenesis and ovulation rate: Reproduction Nutrition Development. Vol. 46, pp: 339-354.
 20. Suresh Kumar, P.; Pasupathy, K.; Suresh Kumar, P.; Veeramani, P.; Vasanthakumar, K. and Gopi, H., 2018.  Effect of concentrate feed supplementation during different physiological stages in Madras Red Sheep. Indian Journal of Animal Research. Vol. 52, pp: 564-568.
 21. Tohidi, A.; Khazali, H.; Nikkhah, A.; Niasari, A. and Zhandi, M., 2006. Effect of increasing dietaryenergy in short term on gonadotropins secretion and ovulation rate in Chal breed ewes: Iranian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 4, pp: 904-911.
 22. Vinoles, C.; Forsberg, M.; Martin, G.B.; Cajarville, C.; Repettoand, J. and Meikle, A., 2005. Short-termnutritional supplementation of ewes in low body condition affects follicle development due to an increase in glucose and metabolic hormones: Reproduction. Vol. 129, pp: 229-309.
 23. Wildeus, S., 1999. Current concepts in synchronization of estrus: Sheep and goats. Proceedings of the American Society of Animal Science. pp: 1-14. http://jas.fass.org/content/77/E-Suppl/1.40