تاثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر غلظت سرمی TSH در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

4 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اختلال در ترشح TSH از غده هیپوفیز همواره یکی از عوارض بحث برانگیز دیابت بوده است. این مطالعه به ­منظور بررسی تاثیر عصاره خوراکی گیاه شقایق کوهی بر هورمون TSH در موش­های نر مبتلا به دیابت در مقایسه با موش­های سالم می‌باشد. در این مطالعه تجربی، 56 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به ­صورت تصادفی در 7 گروه 8 تایی تقسیم شدند: شاهد، سالم تیمار با عصاره شقایق کوهی به دوزهای 250 و 500 میلی‌ گرم بر کیلوگرم، شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره به دوزهای 250 و 500 میلی‌ گرم بر کیلوگرم و دیابتی تیمار با داروی گلیبن‌کلامید با دوز 5 میکروگرم برکیلوگرم. دیابت با تزریق تک دوز آلوکسان القاء گردید. پس از گذشت 30 روز نمونه‌های خون جمع‌ آوری و غلظت TSH سرمی اندازه‌ گیری شد و در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌ طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان می‌داد که میانگین گروه دیابتی+250 به‌ ­طور معنی‌ داری از گروه شاهد دیابتی بیش ­تر است (0/001>P)، هم‌ چنین میانگین‌ها در دو گروه دیابتی+500 و دیابتی+دارو فاقد رابطه معنی‌ دار با گروه شاهد بودند (0/05<P). جمع‌ بندی نتایج حاکی از آن است که، عصاره شقایق کوهی احتمالاً قادر به افزایش سطح TSH خون در موش‌ های دیابتی بوده به ­نحوی ­که در دوز بیش ­تر خود می‌ تواند این عارضه را تا سطح گروه شاهد بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ala, S.; Akha, O.; Kashi, Z.; Bahar, A.; Askari Rad, H.; Sasanpour, N. and Shiva, A., 2015. Changes in Serum TSH and T4 Levels after Switching the Levothyroxine Administration Time from before Breakfast to before Dinner. International Journal of Endocrinology. Vol. 15, pp: 1-5.
 2. Bercu, R.; Fãgãraş, M.; Jianu, L. and Dana, M., 2006. Anatomy of the endangered plant Glaucium flavum Cr., occurring on the Romanian Black Sea littoral Nature Conservation. pp: 273-280
 3. Boelen, A.; Wiersinga, W. and Fliers, E., 2008. Fasting-Induced Changes in the Hypothalamus–Pituitary–Thyroid Axis. Thyroid. Vol. 18, No. 2, pp: 123-129.
 4. Cabo, J.; Cabo, P.; Jimenez, J. and Zarzuelo, A., 1988. Glaucium flavum Crantz. Part v: Hypoglycemic activity of the aqueous extract. Phytotherapy Research. Vol. 2, No. 4, pp: 198-200.
 5. Chia, C.; Chena, W.; Chic, T.; Kuod, T.; Leeb, S. and Chenge, J., 2007. phosphatidylinositol -3- kinase is involved in the antihyperglycemic effect induced by resveratril in streptozotocin induced rats. Life Science. Vol. 80, pp: 1713-1720.
 6. Cortijo, J.; Villagrasa, V.; Pons, R.; Berto, L.; Martí Cabrera, M.; Martinez‐Losa, M. and Domenech, T., 1999. Bronchodilator and anti‐inflammatory activities of glaucine: In vitro studies in human airway smooth muscle and polymorphonuclear leukocytes. British journal of pharmacology. Vol. 127, No. 7, pp: 1641-1651.
 7. Dargan, P.; Button, J.; Hawkins, L.; Archer, J. R.; Ovaska, H.; Lidder, S. and Ramsey, J., 2008. Detection of the pharmaceutical agent glaucine as a recreational drug. European Journal of Clinical Pharmacology. Vol. 64, No. 5, pp: 553-554.
 8. Everson, A.; Nowak, J. and Thaddeus, S., 2002. Hypothalamic thyrotropin-releasing hormone mRNA responses to hypothyroxinemia induced by sleep deprivation. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. Vol. 283, No. 1, pp: 85-93.
 9. Gardner, D.G. and Shoback, D.M., 2017. Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, 10th Ed. McGraw-Hill Education. pp: 681-683.
 10. GonzÁLez, C.; Montoya, E.; Jolin, T. and Gonzalez, 1980. Effect of Streptozotocin Diabetes on the Hypothalamic Pituitary-Thyroid Axis in the Rat. Endocrinology. Vol. 107, No. 6, pp: 2099-20103.
 11. Gurzov, E.; Stanley, j.; Pappas, G.; Thomas, E. and Gough, D. J., 2016. The JAK/STAT pathway in obesity and diabetes. The FEBS journal. Vol. 283, No. 16, pp: 3002-3015.
 12. Guyton M. and Hall, J.E., 2015. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology: Elsevier Health Sciences. pp: 912-915.
 13. Gyurkovska, V.; Philipov, S.; Kostova, N. and Ivanovska, N., 2015. Acetylated derivative of glaucine inhibits joint inflammation in collagenase-induced arthritis. Immunopharmacology and immunotoxicology. Vol. 37, No. 1, pp: 56-62.
 14. Hasani-Ranjbar, S.; Larijani, B. and Abdollahi, M., 2008. A systematic review of Iranian medicinal plants useful in diabetes mellitus. Archives of Medical Science. Vol. 4, No. 3, pp: 285.
 15. Kesavadev, J., 2017. Efficacy  and  safety  concerns regarding  complementary and  alternative     medicine  use  among  diabetes  patients. JPMA.  Vol. 67, pp: 316-319.
 16. Lenzen, S., 2008. The mechanisms of alloxan-and streptozotocin-induced diabetes. Diabetologia. Vol. 51, No. 2, pp: 216-26.
 17. Maratou, E.; Hadjidakis, D.; Peppa, M.; Alevizaki, M.; Tsegka, K.; Lambadiari, V. and Mitrou, P., 2010. Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hyperthyroidism. European journal of endocrinology. Vol. 163, No. 4, pp: 625-630.
 18. Nascimento-Saba, A.; Breitenbach, M.M.D. and Rosenthal, D., 1997. Pituitary-thyroid axis in short-and long-term experimental diabetes mellitus. Brazilian journal of medical and biological research. Vol. 30, pp: 269-274.
 19. Neag, M. A.; Mocan, A.; Echeverría, J.; Pop, R. M.; Bocsan, C. I.; Crişan, G. and Buzoianu, A. D., 2018. Berberine: Botanical Occurrence, Traditional Uses, Extraction Methods, and Relevance in Cardiovascular, Metabolic, Hepatic, and Renal Disorders. Frontiers in pharmacology. Vol. 9, pp: 557.
 20. Nikolova, T.; Berkov, S. H.; Doycheva, I. V.; Stoyanov, S. and Stanilova, I., 2018. GC/MS based metabolite profiling of five populations of Glaucium flavum (Ranunculales: Papaveraceae) from the Black Sea coast of Bulgaria. acta zoologica bulgarica. Vol. 11, pp: 91-94.
 21. Panda, S., 2008. The effect of Anethum graveolens L.(dill) on corticosteroid induced diabetes mellitus: involvement of thyroid hormones. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives. Vol. 22, No. 12, pp: 1695-1697.
 22. Panveloski-Costa, A.C.; Silva Teixeira, S.; Ribeiro, I.M.R.; Serrano-Nascimento, C.; Das Neves, R.X.; Favaro, R.R.; Seelaender M.; Antune, V. and Nunes, M., 2016. Thyroid hormone reduces inflammatory cytokines improving glycaemia control in alloxan-induced diabetic wistar rats. Acta Physiologica. Vol. 217, No. 2, pp: 130-140.
 23. Rondeel, J.M.; de Greef, W.J.; Heide, R. and Visser, T.J., 1992. Hypothalamo-hypophysial-thyroid axis in streptozotocin-induced diabetes. Endocrinology.  Vol. 130, No. 1, pp: 216-220.
 24. Štrbák, V., 2018. Pancreatic Thyrotropin Releasing Hormone and Mechanism of Insulin Secretion. Cellular Physiology and Biochemistry. Vol. 50, No.1, pp: 378-384.
 25. Subramoniam, A., 2016. Plants with Anti-Diabetes Mellitus Properties: CRC Press.
 26. Yoshida, S.; Kobayashi, Y.; Nakama, T.; Zhou, Y.; Ishikawa, K.; Arita, R.; Miazaki, M.; Sassa, Y. and Oshima, Y., 2015. Increased expression of M-CSF and IL-13 in vitreous of patients with proliferative diabetic retinopathy: implications for M2 macrophage-involving fibrovascular membrane formation. British Journal of Ophthalmology. Vol. 99, No. 5, pp: 629-634.
 27. Zoeller, R.T.; Tan, S. and Tyl, R.W., 2007. General background on the hypothalamic-pituitary-thyroid (HPT) axis. Critical reviews in toxicology. Vol. 37, No. 12, pp: 11-53.