بررسی برخی خصوصیات تغذیه ای و زیستی گل آذین ماهی خزری Atherina boyeri caspia در سواحل شهرستان تنکابن

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به­ منظور مطالعه برخی خصوصیات تغذیه ­ای و زیستی گونه Atherina boyeri caspia، تعداد 104 قطعه از این گونه در دو فصل تابستان و پاییز سال 1395 در سواحل شهرستان تنکابن در استان مازندران به­ روش ماهیگیری با قلاب صید گردید. نمونه ­ها در فرمالین 10 درصد تثبیت و برای انجام مطالعات مورد نظر به آزمایشگاه منتقل شدند. میانگین طول-وزن این ماهیان در فصل تابستان به ­ترتیب 10/33 سانتی ­متر و 6/76 گرم و میانگین طول-وزن در فصل پاییز به ­ترتیب 10/30 سانتی ­متر و 7/46 گرم محاسبه شد. رابطه طول-وزن گل­ آذین ماهی در فصل تابستان و در فصل پاییز به صورت معادله به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی فاکتور وضعیت، حاکی از مقدار بیش‌تر این شاخص در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان بود. براساس نتایج به ­دست آمده از بررسی الگوی رشد پائولی، گل­ آذین ماهیان در سواحل تنکابن در هر دو فصل تابستان و پاییز دارای رشد آلومتریک منفی بودند که نشان ­دهنده سرعت کم‌تر رشد وزن نسبت به طول در این ماهیان است. هم ­چنین، شاخص خالی بودن معده حاکی از پرخوری نسبی این­ گونه بود. بررسی شاخص طول نسبی روده حکایت از رژیم غذایی گوشت­ خواری این گونه داشت. هم ­چنین بررسی شاخص شدت تغذیه­ ای نشان داد که این گونه در شرایط مناسب غذایی به­ سر می ­برد. شاخص ارجحیت غذایی نشان داد که این گونه از یک غذای اصلی تغذیه نمی ­کند و فقط خانواده ­های گاماریده و بوسموریده غذای فرعی آن­ ها در سواحل تنکابن بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on some feeding and biological characteristics of Sand Melt (Atherina boyeri caspia) in the Caspian Sea Coasts, Tonekabon County, Iran

نویسندگان [English]

 • Paria Houshmand 1
 • Hossein Rahmani 2
 • Saeid Esmaeilpour 3
 • Seyedeh Mahdis rekabi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this study, 104 specimens of sand melt caught in the Tonekabon County coasts in summer and autumn seasons (2015). The samples were fixed in 10% formalin and transferred to the laboratory for more studies. The length and weight average of A. boyeri caspia were obtained 10.33 cm and 6.76 g in summer and 10.30 cm and 7.46 g, respectively. The length-weight relationship of this species in summer and autumn is  and , respectively. Moreover, the results indicated a higher condition factor in autumn than summer. Pauly method was used to survey the growth pattern in this species. Based on result, the Sand Melt in the Tonekabon coast had a negative allometric growth in both summer and autumn, indicating a lower growth rate of weight than length in this species. In addition, the empty stomach index (CV) showed a relative overeating. The survey of the relative length of gut indicated carnivorous diet of A. boyeri caspia. Also, the study of fullness index showed that this species is in a good nutritional condition. The Food Preference Index showed that this species doesn’t have the main food, and only the Gammaridae and Bosminidae were their sub food.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atherina boyeri caspia
 • Caspian Sea
 • Feeding habits
 • Length-Weight Relationship
 1. ابراهیمی، ع. و بیرقدار، ا.، 1385. تغذیه و نیازهای غذایی ماهیان در آبزی ­پروری (با تاکید بر گونه­ های قابل پرورش در ایران). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. 310 صفحه.
 2. امری­ صاحبی، ا.؛ تقوی، ح. و فضلی، ح.، 1393. بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. دوره 24، شماره 1، صفحات 121 تا 133.
 3. ایگدری، م.؛ ایگدری، س. و پورصوفی، ط.، 1392. فراوانی و رابطه طول-وزن شیشه ماهی خزری (Atherina boyeri caspia) در نواحی ساحلی استان گلستان. اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 4. تقوی، ح.؛ امری ­صاحبی، ا. و فضلی، ح.، 1395. بررسی شاخص ­های رشد و تغذیه گل­ اذین ماهیان (Atherina boyeri Risso, 1810) در سواحل جنوب­ شرقی دریای خزر. مجله پژوهش ­های جانوری (مجله زیست­ شناسی ایران). دوره 29، شماره 3، صفحات 279 تا 291.
 5. رجبی ­نژاد، ر. و آذری­ تاکامی، ق.، 1388. بررسی عادات غذایی ماهی شاه کولی در رودخانه سفید­رود. مجله بیولوژی دریا. دوره 1، شماره 1، صفحات 45 تا 63.
 6. زاهدی، م. و رحیمی ­بشر، م.ر.، 1394. سن و رشد گل آذین ماهی (Atherina boyeri caspia) در سواحل جنوبی دریای خزر (دهانه رودخانه سفیدرود).­ مجله ماهی­ شناسی ­کاربردی. دوره 2، شماره 4، صفحات 71 تا 82.
 7. عبدلی، ا.، 1378. ماهیان آب ­های داخلی ایران. موزه حیات وحش ایران (استان تهران). 378 صفحه.
 8. Alavi Yeganeh, M.S. and Kalbassi, M.R., 2006. Study on diet composition of Caspian and goby, Neogobius fluviatilis pallasi, (Berg, 1916), in South of Caspian Sea (Noor Beach). Journal of Biology of Iran. Vol. 19, No. 2, pp: 180-190.
 9. Ali Ilham, H. and Sari, M., 2015. Length-weight relationships of fish species in Marmara Lake, west Anatolia, Turkey. Croatian Journal of Fisheries. Vol. 73, pp: 30-32.
 10. Bagenal, T., 1978. Methods for assessment of fish production in freshwater, Third edition, Blackwell Scientific Publication Oxford. London Edinbargh Melbourn. 365 p.
 11. Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian. 157 p.
 12. Boudinar, A.S.; Chaoui, L. and Kara, M.H., 2016. Age, growth and reproduction of the sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 in Mellah Lagoon (Eastern Algeria). Journal of Applied Ichthyology. Vol. 32, pp: 302-309.
 13. Euzen, O., 1978. Food habits and diet composition of some fish of Kuwait bulletin of marine sciences. Vol. 9, pp: 58-69.
 14. Gencoglu, L. and Guler, F.E., 2016. Growth and reproduction of a marine fish, Atherina boyeri (Risso 1810) in a freshwater ecosystem. Turkish Journal of Zoology. Vol. 40, No. 4, pp: 534-542.
 15. Haley, B.; Nemeth, M. and William, B., 2006. Ecology of juvenile chum Salmon from Norton Sound: estuarine habitat and the early marine life stage. Journal of coastal and shelf science. Vol. 76, pp: 395-403.
 16. Hile, R., 1936. Age and growth of the cisco, Leucichthys artedi (Le Sueur), in the 12 lakes of the north eastern. Highlands. Wisconsin. Bull. U.S. Bur. Fish. Vol. 48, pp: 211-317.
 17. Kazanchov, E.N., 1981. Fishes of the Caspian Sea. Moskva. 167 P.
 18. Kottelat, M. and Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 p.
 19. Kovac, V. and Copp, G.H., 1996. Ontogenic patterns of relative growth in young roach Rutilus rutilus: whithin River Basin Comparisons. Ecography. Vol. 19, pp: 153-161.
 20. Le Cern, E.D., 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad-weight and condition in the perch, Perca fluviatilis. Journal of Animal Ecology. Vol. 20, pp: 201-219.
 21. Mann, R.H.K., 1991. Growth and production. In I.J. Winfield, J.S. Nelson (Ed.). Cyprinid fishes systematic, Biology and exploitation. Chapman and Hall, London. pp: 446-481.
 22. Palmer, C.J. and Culley, M.B., 1983. Aspects of the biology of the sand smelt Atherina boyeri (Risso, 1810) (Teleostei: Atherindae) at Old Bury-On-Severn, Gloucestershire, England. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 16, pp: 163-172.
 23. Patimar, R.; Yousefi, M. and Hosseini, S.M., 2009. Age, growth and reproduction of the sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 in the Gomishan wetland southeast Caspian Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 81, No. 4, pp: 457-462.
 24. Pauly, D. and Munro, J.L., 1984. Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. The International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM). Vol. 2, No. 1, pp: 85-98.
 25. Quignard, J.P. and Pras, A., 1986. Atherinidae. In Whitehead, P.J.P.; Bauchot, M.L.; Hureau, J.C.; Nielsen, J. and Tortonese, E., (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 3, pp: 1207-1210.
 26. Turkmen, M.; Erdogan, O.; Haliloglu, H.I. and Yildirim, A., 2000. Age, Growth and Reproduction of Acanthalburnus microlepis, filipi 1863 from the yagan region of the Aras River, Turkey. Vol. 25, pp: 127-133.