تاثیر محرک ایمنی ماکروگارد و جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر برخی فراسنجه‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)‎

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اثرات محرک ایمنی ماکروگارد و اسپیرولینا بر برخی پارامترهای خونی ماهی ازون ­برون جوان در این مطالعه مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق با استفاده از یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار، شامل تیمار شاهد (M0S0) که واجد جیره غذایی پایه بدون افزودنی، جیره پایه مکمل شده با 0/1 درصد ماکروگارد (M1S0)، جیره پایه مکمل شده با 0/1 درصد پودر اسپیرولینا (M0S1)، جیره پایه مکمل شده با 0/1 درصد ماکروگارد به ­همراه 0/1 درصد پودر اسپیرولینا (M1S1) و جیره پایه مکمل شده با 0/5 درصد ماکروگارد به­ همراه 0/5 درصد پودر اسپیرولینا (M5S5) طراحی شد. تعداد 700 عدد ماهیان ازون ­برون (وزن متوسط ​​1/06±87/56 گرم) به ­مدت 12 هفته با جیره‌های آزمایشی تغذیه شد. در انتهای آزمایش، تعداد گلبول‌های سفید (WBC)، تعداد گلبول‌های قرمز (RBC هماتوکریت (HCT)، میزان رسوب گلبول‌های قرمز (ESR) و شمارش افتراقی گلبول‌های سفید مورد سنجش قرارگرفت. حداکثر مقادیر WBC و HCT در تیمار M5S5 بود، درحالی‌که حداقل مقدار ESR در این تیمار مشاهده شد (0/05>p). میزان شاخص RBC در تیمار M5S5 نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. حداکثر مقدار جمعیت لنفوسیتی (2/10±75/08 درصد) در تیمار M5S5 مشاهده شد و حداکثر مقدار نوتروفیل‌ها در تیمارهای M5S5 و M1S1 مشاهده شد (0/05<p). بنابراین، استفاده توأم از ماکروگارد و اسپیرولینا هرکدام در سطح 0/5 درصد در جیره غذایی ماهی ازون برون به‌طور معنی‌داری سبب بهبود شاخص‌های خونی، جمعیت لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of immune motivator Macrogard and Spirulina (Arthrospira platensis) on some hematological parameters of stellate sturgeon (Acipenser stellatus)

نویسندگان [English]

 • Ammar Salehi Farsani 1
 • Mehdi Soltani 2
 • Abolghasem Kamali 1
 • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Veterinary Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of Macrogard and Spirulina on some hematological parameters of juvenile farm-raised stellate sturgeon. This study was designed using a completely random plan containing 0% (control), 0.1% Spirulina (M0S1), 0.1% Macrogard (M1S0), 0.1% Macrogard and 0.1% Spirulina (M1S1) and 0.5% Macrogard and 0.5% Spirulina (M5S5) in 5 treatments with 3 repetitions. A total number of 700 stellate sturgeon fish (average weight of 87.56±1.06 g) were fed during 12 weeks. At the end of trial, the blood samples were collected and haematological parameters including leucocyte count (WBC), erythrocyte count (RBC), haematocrit (HCT), erythrocyte sedimentation rate (ESR) and the white blood cell differential were measured. The maximum level of WBC and HCT were observed in M5S5, while the lowest level of ESR was seen in M5S5 (p<0.05). The population size of RBC was significantly higher than control group. The highest population size of lymphocyte (75.08+2.10%) was measured in M5S5 and the also highest population size of neutrophil was observed in M1S1 and M5S5 (p<0.05). Therefore, using Macrogard and spirulina, each at 0.5% in stellate sturgeon diet, significantly hematological indices, population size lymphocytes and neutrophils.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stellate sturgeon
 • Spirulina
 • Macrogard
 • Hematological indices
 1.  بیرانوند، م.؛ قائنی، م. و ولایت­ زاده، م.، 1394. تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio). یافته‌های نوین در علوم زیستی. دوره 2، شماره 3، صفحات 207 تا 215.
 2. سلطانی، م.؛ امامی، ع.؛ طاهری­ میرقائد، ع.؛ مغانی ­قهرمانلو، م. و شهبازی، م.، 1396. تأثیر محرک ایمنی ماکروگارد برکارایی واکسن دوگانه لاکتوکوکوزیس/استرپتوکوکوزیس در بچه ­ماهیان قزل ‌آلای رنگین‌کمان. نشریه توسعه آبزی­ پروری. دوره 11، شماره 2، صفحات ۶۱ تا ۶۷.
 3. یزدی، م.؛ سلطانی، م.؛ میرزایی، ر. و رجبی ­اسلامی، ه.، 1393. اثر بتاگلوکان (ماکروگارد) بر برخی از شاخص ‏های ایمنی ماهی اسکار (Astronotus ocellatus). دوره 9، شماره 3، صفحات 87 تا 92.
 4. Abdel-Tawwab, M.; Abdel-Rahman, A.M. and Ismael, N.E., 2008. Evaluation of commercial live bakers’ yeast, Saccharomyces cerevisiae as a growth and immunity promoter for Fry Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) challenged in situ with Aeromonas hydrophila. Aquaculture. Vol. 280, No. 1-4, pp: 185-189.
 5. Adel, M.; Yeganeh, S.; Dadar, M.; Sakai, M. and Dawood, M.A., 2016. Effects of dietary Spirulina platensis on growth performance, humoral and mucosal immune responses and disease resistance in juvenile great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1754). Fish & Shellfish Immunology. Vol. 56, pp: 436-444.
 6. Ai, Q.; Mai, K.; Zhang, L.; Tan, B.; Zhang, W.; Xu, W. and Li, H., 2007. Effects of dietary β-1, 3 glucan on innate immune response of large yellow croaker, Pseudosciaena crocea. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 22, No.4, pp: 394-402.
 7. Aramli, M.S.; Kamangar, B. and Nazari, R.M., 2015. Effects of dietary β-glucan on the growth and innate immune response of juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 47, No. 1, pp: 606-610.
 8. Badzohreh, G.R.; Soltani, M.; Hoseini, G.R.S. and Bahabadi, M.N., 2012. Effects of β-glucan on the growth, survival, and the efficacy of anti-Streptococcus iniae vaccine in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss). Journal of Veterinary Research. Vol. 67, No. 1, pp: 11-17.
 9. Bagni, M.; Romano, N.; Finoia, M.G.; Abelli, L.; Scapigliati, G.; Tiscar, P.G. and Marino, G., 2005. Short and long-term effects of a dietary yeast β-glucan (Macrogard) and alginic acid (Ergosan) preparation on immune response in sea bass (Dicentrarchus labrax). Fish & Shellfish Immunology. Vol. 18, No. 4, pp: 311-325.
 10. Bronzi, P.; Rosenthal, H.; Arlati, G. and Williot, P., 1999. A brief overview on the status and prospects of sturgeon farming in Western and Central Europe. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 15, No. 4‐5, pp: 224-227.
 11. Cardiff, R.D.; Miller, C.H. and Munn, R.J., 2014. Manual hematoxylin and eosin staining of mouse tissue sections. Cold Spring Harbor protocols. Vol. 6, pp: 655-658.
 12. Douxfils, J.; Fierro-Castro, C.; Mandiki, S.N.M.; Emile, W.; Tort, L. and Kestemont, P., 2017. Dietary β-glucans differentially modulate immune and stress-related gene expression in lymphoid organs from healthy and Aeromonas hydrophila-infected rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish & Shellfish Immunology. Vol. 63, pp: 285-296.
 13. Entezar-yazdi, M.; Soltani, M.; Mirzaie, R. and Rajabi Islami, H., 2014. Effect of β-glucan (Macrogard) on immune parameters of Oscar (Astronotus ocellatus). Journal of Fisheries Science and Technology. Vol. 3, No. 2, pp: 90-96.
 14. Falco, A.; Frost, P.; Miest, J.; Pionnier, N.; Irnazarow, I. and Hoole, D., 2012. Reduced inflammatory response to Aeromonas salmonicida infection in common carp (Cyprinus carpio L.) fed with β-glucan supplements. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 32, No. 6, pp: 1051-1057.
 15. John, P.J., 2007. Alteration of certain blood parameters of freshwater teleost Mystus vittatus after chronic exposure to Metasystox and Sevin. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 33, pp: 15-20.
 16. Kim, S.S.; Rahimnejad, S.; Kim, K.W. and Lee, K.J., 2013. Partial replacement of fish meal with Spirulina pacifica in diets for parrot fish (Oplegnathus fasciatus). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vo. 13, No. 2, pp: 197-204.
 17. Klontz, G.W., 1994. Fish hematology. In: Techniques in fish immunology. Stolen, J.S.; Flecher, T.C.; Rowely, A.F.; Zelikoff, T.C.; Kaattari, S.L. and Smith, S.A., (eds), SOS Publications, USA, ISBN: 0962550582, Vol. 2, pp: 121-132.
 18. McCarthy, D.H.; Stevenson, J.P. and Roberts, M.S., 1973. Some blood parameters of the rainbow trout (Salmo gairdneri) I. The Kamloops variety. Journal of fish Biology. Vol. 5, No. 1, pp: 1-8.
 19. Meena, D.K.; Das, P.; Kumar, S.; Mandal, S.C.; Prusty, A.K.; Singh, S.K. and Mukherjee, S.C., 2013. Beta-glucan: an ideal immunostimulant in aquaculture (a review). Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 39, No. 3, pp: 431-457.
 20. Palmegiano, G.B.; Agradi, E.; Forneris, G.; Gai, F.; Gasco, L.; Rigamonti, E. and Zoccarato, I., 2005. Spirulina as a nutrient source in diets for growing sturgeon (Acipenser baeri). Aquaculture Research. Vol. 36, No. 2, pp: 188-195.
 21. Peddie, S.; Zou, J. and Secombes, C.J., 2002. Immunostimulation in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following intraperitoneal administration of Ergosan. Veterinary Immunology and Immunophatology. Vol. 86, pp: 101-13.
 22. Pionnier, N.; Falco, A.; Miest, J.J.; Shrive, A.K. and Hoole, D., 2014. Feeding common carp Cyprinus carpio with β-glucan supplemented diet stimulates C-reactive protein and complement immune acute phase responses following PAMPs injection. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 39, No. 2, pp: 285-295.
 23. Pionnier, N.; Falco, A.; Miest, J.; Frost, P.; Irnazarow, I.; Shrive, A. and Hoole, D., 2013. Dietary β-glucan stimulate complement and C-reactive protein acute phase responses in common carp (Cyprinus carpio) during an Aeromonas salmonicida infection. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 34, No. 3, pp: 819-831.
 24. Pourkazemi, M., 2006. Caspian Sea sturgeon conservation and fisheries: past present and future. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, No. 1, pp: 12-16.
 25. Promya, J. and Chitmanat, C., 2011. The effects of Spirulina platensis and Cladophora algae on the growth performance, meat quality and immunity stimulating capacity of the African sharptooth catfish (Clarias gariepinus). International Journal of agriculture and Biology. Vol. 13, No. 1, pp: 77-82.
 26. Ragap, H.M.; Khalil, R.H. and Mutawie, H.H., 2012. Immunostimulant effects of dietary Spirulina platensis on tilapia Oreochromis niloticus. Journal of Applied Pharmaceutical Science. Vol. 2, No. 2, pp: 26-31.
 27. Roy, S.S. and Pal, R., 2015. Microalgae in aquaculture: a review with special references to nutritional value and fish dietetics. In Proceedings of the Zoological Society.Vol. 68, No. 1, pp: 1-8.
 28. Russo, R.; Mitchell, H. and Yanong, R.P., 2006. Characterization of Streptococcus iniae isolated from ornamental cyprinid fishes and development of challenge models. Aquaculture. Vol. 256, No. 1-4, pp: 105-110.
 29. Shahsavani, D.; Mohri, M. and Kanani, H.G., 2010. Determination of normal values of some blood serum enzymes in Acipenser stellatus Pallas. Fish Physiology and Biochemistry. Vo. 36, No. 1, pp: 39-43.
 30. Siwicki, A.K.; Anderson, D.P. and Rumsey, G.L., 1994. Dietary intake of immunostimulants by rainbow trout affects non-specific immunity and protection against furunculosis. Veterinary Immunology and Immunopathology. Vol. 41, No. 1-2, pp: 125-139.
 31. Soltani, M.; Lymbery, A.; Song, S.K. and Hosseini Shekarabi, P., 2018. Adjuvant effects of medicinal herbs and probiotics for fish vaccines. Reviews in Aquaculture. https://doi: doi.org/10.1111/raq.12295.
 32. Song, S.K.; Beck, B.R.; Kim, D.; Park, J.; Kim, J.; Kim, H.D. and Ringø, E., 2014. Prebiotics as immunostimulants in aquaculture: a review. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 40, No. 1, pp: 40-48.
 33. Stet, R.J.; Kruiswijk, C.P. and Dixon, B., 2003. Major histocompatibility lineages and immune gene function in teleost fishes: the road not taken. Critical Reviews in Immunology. Vol. 23, No. 5-6, pp: 441-471.
 34. Talpur, A.D.; Munir, M.B.; Mary, A. and Hashim, R., 2014. Dietary probiotics and prebiotics improved food acceptability, growth performance, haematology and immunological parameters and disease resistance against Aeromonas hydrophila in snakehead (Channa striata) fingerlings. Aquaculture. Vol. 426, pp: 14-20.
 35. Varadarajan, R.; Sankar, H.S.; Jose, J. and Philip, B., 2014. Sublethal effects of phenolic compounds on biochemical, histological and ionoregulatory parameters in a tropical teleost fish Oreochromis mossambicus (Peters). International Journal of Scientific and Research Publication. Vol. 4, No. 3, pp: 2250-3153.
 36. Watanuki, H.; Ota, K.; Tassakka, A.C.; Kato, T. and Sakai, M., 2006. Immunostimulant effects of dietary Spirulina platensis on carp, Cyprinus carpio. Aquaculture. Vol. 258, No. 1-4, pp: 157-163.