اثر تغییرات یونی اسپرم، بر کارایی تکثیر مصنوعی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, باشگاه پژوهشگران جوان واحد لاهیجان, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, دانشکده منابع طبیعی, ایران

چکیده

در روند تکثیر، عوامل متفاوتی نظیر تخمک های استحصالی مولدین ماده، هم چنین کیفیت و کمیت اسپرم مولدین نر، دخیل می باشد، در این پژوهش، برخی از ترکیبات یونی اسپرم مولدین نر ماهی قزل آلای رنگین کمان و روابط آن ها با کارایی تکثیر مصنوعی، مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که در 15 نمونه از مولدین نر که 5 قطعه 3 ساله، 5 قطعه 4 ساله و 5 قطعه 5 ساله بودند، میانگین و انحراف معیار ترکیبات یونی در ماهیان 3، 4 و 5 ساله مورد بررسی به ترتیب 25.4 ± 207.02 میلی اکی والان بر لیتر، 36.72 ± 184.98 میلی اکی والان بر لیتر و 37.97 ± 176.96 میلی اکی والان بر لیتر سدیم، 7.01 ± 20.23 میلی اکی والان بر لیتر، 4.8 ± 19.36 میلی اکی والان بر لیتر و 5.17 ± 17.48 میلی اکی والان بر لیتر پتاسیم، 2.24 ± 8.56 میلی گرم بر دسی لیتر، 1.39 ± 5.42 میلی گرم بر دسی لیتر و 2/4±5/04 میلی گرم بر دسی لیتر کلسیم، 0/5±1/54 میلی گرم بر دسی-لیتر، 1/47±2/08 میلی گرم بر دسی لیتر و 0/93±1/83 میلی گرم بر دسی لیتر فسفر، 0/09±2/04 میلی اکی-والان بر لیتر، 0/13 ±1/982 میلی اکی والان بر لیتر و 0/16±1/98 میلی اکی والان بر لیتر منیزیم، به دست آمد. ارتباط بین پتاسیم با درصد چشم زدگی و درصد بازماندگی لارو، مثبت، وارتباط بین منیزیم با درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو، مثبت، و ارتباط بین فسفر، سدیم با درصد (لقاح، چشم زدگی و تفریخ) دارای ضریب همبستگی معکوس بود.

کلیدواژه‌ها