اثر تغییرات یونی اسپرم، بر کارایی تکثیر مصنوعی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, باشگاه پژوهشگران جوان واحد لاهیجان, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, دانشکده منابع طبیعی, ایران

چکیده

در روند تکثیر، عوامل متفاوتی نظیر تخمک های استحصالی مولدین ماده، هم چنین کیفیت و کمیت اسپرم مولدین نر، دخیل می باشد، در این پژوهش، برخی از ترکیبات یونی اسپرم مولدین نر ماهی قزل آلای رنگین کمان و روابط آن ها با کارایی تکثیر مصنوعی، مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که در 15 نمونه از مولدین نر که 5 قطعه 3 ساله، 5 قطعه 4 ساله و 5 قطعه 5 ساله بودند، میانگین و انحراف معیار ترکیبات یونی در ماهیان 3، 4 و 5 ساله مورد بررسی به ترتیب 25.4 ± 207.02 میلی اکی والان بر لیتر، 36.72 ± 184.98 میلی اکی والان بر لیتر و 37.97 ± 176.96 میلی اکی والان بر لیتر سدیم، 7.01 ± 20.23 میلی اکی والان بر لیتر، 4.8 ± 19.36 میلی اکی والان بر لیتر و 5.17 ± 17.48 میلی اکی والان بر لیتر پتاسیم، 2.24 ± 8.56 میلی گرم بر دسی لیتر، 1.39 ± 5.42 میلی گرم بر دسی لیتر و 2/4±5/04 میلی گرم بر دسی لیتر کلسیم، 0/5±1/54 میلی گرم بر دسی-لیتر، 1/47±2/08 میلی گرم بر دسی لیتر و 0/93±1/83 میلی گرم بر دسی لیتر فسفر، 0/09±2/04 میلی اکی-والان بر لیتر، 0/13 ±1/982 میلی اکی والان بر لیتر و 0/16±1/98 میلی اکی والان بر لیتر منیزیم، به دست آمد. ارتباط بین پتاسیم با درصد چشم زدگی و درصد بازماندگی لارو، مثبت، وارتباط بین منیزیم با درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو، مثبت، و ارتباط بین فسفر، سدیم با درصد (لقاح، چشم زدگی و تفریخ) دارای ضریب همبستگی معکوس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ionic changes in sperm, artificial propagation on the performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Nasim Jadidi 1
  • Hossein Khara 2
1 Islamic Azad University of Lahijan, Young Researchers Club of Lahijan, Iran,
2 Islamic Azad University, Lahijan Branch, Faculty of Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), the main species of fish breeding in Iran is that the cellar every year in different breeding centers, which are the artificial propagation. The amplification process, various factors such as extraction of selected female egg, the sperm quantity and quality of male broodstock, is involved in this study, the ionic composition of the sperm of male broodstock rainbow trout and their relationship with the efficiency of artificial reproduction, the was investigated. 15 samples from male broodstock in five pieces so that a 3 year, 5-year segment 4 and 5 had a 5-year mean and standard deviation of ionic compounds in fish, 3, 4 and 5 years were evaluated in Na: 25.4 ± 207.02 meq/l, 36.72 ± 184.98 meq/l and 37.97 ± 176.96 meq/l, K: 7.01 ± 20.23 meq/l, 4.8 ± 19.36 meq/l and 5.17 ± 17.48 meq/l, Ca: 2.24 ± 8.56 mg/dl, 1.39 ± 5.42 mg/dl and 2.4 ± 5.04 mg/dl, P: 0.5 ± 1.54 mg/dl, 1.47 ± 2.08 mg/dl and 0.93 ± 1.83 mg/dl, Mg: 0.09 ± 2.04 meq/l, 0.13 ± 1.982 meq/l and 0.16 ± 1.98 meq/l, respectively. Curiously, the relationship between potassium and the percentage of larval survival, positive, Vartbat between magnesium fertilization rate, percentage of the stroke, the percentage of hatching and larval survival, positive, and the relationship between phosphorus, sodium percentage (fertilization and hatching of eye protrusion) and negative images were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • ion parameters
  • artificial breeding
  • semen fluid