اثر عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی (allium porrum l) بر آزادسازی انسولین از سلول های بتای جزائر لانگرهانس در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا, دانشکده علوم زیستی, ایران

چکیده

 گیاه تره خوراکی به طور وسیعی در غذاهای ایرانی به عنوان یک طعم دهنده و در طب ایرانی برای درمان بیماری های عفونی و معدی- روده ای استفاده می گردد. در تحقیق حاضر، اثر عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی بر آزادسازی انسولین از سلول های بتای پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات توسط تزریق درون صفاقی 70 میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. عصاره هیدرواتانلی گیاه در غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به روش درون صفاقی به مدت 16 روز تیمار شد. بعد از تیمار، نمونه های خون از قلب جمع آوری شدند. سطح گلوکز سرم به روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری شد. به منظور تعیین فعالیت آزادسازی انسولین، پانکراس جدا شده و در فرمالدئید 10 درصد قرار گرفت. بعد از قالب گیری در پارافین، مقاطع 5 میکرونی تهیه شد و فعالیت آزادسازی انسولین با استفاده از کیت ایمونوسیتوشیمی بررسی شد. نتایج نشان داد تیمار درون صفاقی عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم موجب کاهش سطح گلوکز سرم می گردد (0/001>p). تیمار استرپتوزوتوسین تعداد جزائر لانگرهانس فعال را در مقایسه با گروه شاهد سالم کاهش می دهد. تیمار درون صفاقی عصاره در غلظت های 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به طور موثری تعداد جزائر لانگرهانس فعال را در مقایسه با گروه شاهد دیابتی افزایش می دهد (0/001>p). بنابراین، گیاه تره خوراکی دارای اثر هیپوگلیسمیک است و این اثر را با افزایش ترشح انسولین انجام می دهد.

کلیدواژه‌ها