اثر عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی (allium porrum l) بر آزادسازی انسولین از سلول های بتای جزائر لانگرهانس در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا, دانشکده علوم زیستی, ایران

چکیده

 گیاه تره خوراکی به طور وسیعی در غذاهای ایرانی به عنوان یک طعم دهنده و در طب ایرانی برای درمان بیماری های عفونی و معدی- روده ای استفاده می گردد. در تحقیق حاضر، اثر عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی بر آزادسازی انسولین از سلول های بتای پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات توسط تزریق درون صفاقی 70 میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. عصاره هیدرواتانلی گیاه در غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به روش درون صفاقی به مدت 16 روز تیمار شد. بعد از تیمار، نمونه های خون از قلب جمع آوری شدند. سطح گلوکز سرم به روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری شد. به منظور تعیین فعالیت آزادسازی انسولین، پانکراس جدا شده و در فرمالدئید 10 درصد قرار گرفت. بعد از قالب گیری در پارافین، مقاطع 5 میکرونی تهیه شد و فعالیت آزادسازی انسولین با استفاده از کیت ایمونوسیتوشیمی بررسی شد. نتایج نشان داد تیمار درون صفاقی عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم موجب کاهش سطح گلوکز سرم می گردد (0/001>p). تیمار استرپتوزوتوسین تعداد جزائر لانگرهانس فعال را در مقایسه با گروه شاهد سالم کاهش می دهد. تیمار درون صفاقی عصاره در غلظت های 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به طور موثری تعداد جزائر لانگرهانس فعال را در مقایسه با گروه شاهد دیابتی افزایش می دهد (0/001>p). بنابراین، گیاه تره خوراکی دارای اثر هیپوگلیسمیک است و این اثر را با افزایش ترشح انسولین انجام می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Allium porrum L. on insulin release from pancreatic beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats

نویسنده [English]

  • Maryam Eidi
Islamic Azad University of Varamin-Pishva Branch, Faculty of Biological Sciences, Iran
چکیده [English]

Allium porrum L. (Leek) has been widely used in Persian foods as a flavor component and in Iranian folk medicine for treatment of gastrointestinal and infectious complaints. In the present study, effect of hydro-ethanol extract of the leaves was investigated for releasing insulin from the pancreatic beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats. Rats were injected (i.p.) with streptozotocin 70 mg/kg. The hydroethanolic extract was administered at doses 50, 100, 150 and 200 mg/kg for 16 days, intraperitoneally. After administration period, the animals were anaesthetized by diethyl ether. Blood samples were drawn from the heart. Serum glucose levels were determined by the glucose oxidase method. To determine the insulin releasing activity, the pancreas was excised, fixed in 10 percent formaldehyde and embedded in paraffin for sectioning. Pancreatic sections of 5 micron were processed for examination of insulin-releasing activity using an immunocytochemistry kit. The results showed that administration of the hydroethanolic extract exhibited a significant reduction in serum glucose. Administration of streptozotocin decreased the number of active Langerhan’s islet in comparison with normal rats. Treatment with the Allium porrum leaves extract increased significantly the active Langerhan’s islet in comparison with the diabetic control rats. So, the plant has hypoglycaemic effect by increase insulin secretion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium porrum L
  • Leek
  • Hypoglycaemia
  • Diabetes
  • Rats
  • Immunocytochemistry