بررسی الگوی مقاومت و جذب فلزات سنگین نیکل و وانادیوم در باکتری های جداسازی شدده از سواحل جزیره خارک به منظور پاکسازی زیستی فلزات

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد هادی شهر, گروه کشاورزی و منابع طبیعی, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران,

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده علوم پایه, ایران,

4 دانشگاه علوم و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیطزیست, ایران,

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم پایه, ایران

چکیده

  امروزه پاک سازی زیستی آلاینده های محیطی، بر پایه به کارگیری میکروارگانیسم ها کاربرد وسیعی پیدا کرده است. با توجه به تنوع متابولیکی میکروارگانیسم ها و توان استفاده آن ها از آلاینده های محیطی به عنوان منبع غذایی و توانایی تبدیل آن ها به فرمی با پایداری بیش تر و سمیت کم تر، با یک انتخاب مناسب می توان از آن ها در تجزیه، جذب و حذف آلاینده های مختلف سود برد. به منظور جداسازی باکتری های دریازی کاهش دهنده فلزات سنگین نیکل و وانادیوم، نمونه های آب و رسوب از هفت ایستگاه در منطقه بین جزرو مدی سواحل جزیره خارک تعیین و برداشت شد. نمونه های جمع آوری شده در محیط کشت های مایع نوترینت آگار نمک دار و محیط کشت آب دریای غنی شده کشت داده شدند. برای سنجش مقاومت و جذب باکتریایی نسبت فلزات سنگین نیکل و وانادیوم به دو روش کیفی و کمی به همراه تلقیح در محیط مایع bhi broth، سنجش شد. میزان رشد سویه ها در غلظت ppm300 در حضور نیکل و ppm 250در حضور وانادیوم توسط دستگاه اسپکتوفتومتر uv و میزان سنجش جذب فلزات نیکل و وانادیوم توسط سویه ها با دستگاه جذب اتمی سنجش شد. در مرحله بعد با استفاده از تست بیوشیمیایی دو سویه مقاوم bacillus sp. pgs4 وbacillus sp. pgs10 شناسایی شدند. میزان جذب ppm300 از نیکل برای سویه های bacillus sp. pgs4 وbacillus sp. pgs10 به ترتیب 80/61 % و 77/99% و میزان جذب ppm 250 از وانادیوم برای سویه های فوق به ترتیب 70/80% و 67/58% بوده است.

کلیدواژه‌ها