بررسی الگوی مقاومت و جذب فلزات سنگین نیکل و وانادیوم در باکتری های جداسازی شدده از سواحل جزیره خارک به منظور پاکسازی زیستی فلزات

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد هادی شهر, گروه کشاورزی و منابع طبیعی, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران,

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده علوم پایه, ایران,

4 دانشگاه علوم و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیطزیست, ایران,

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم پایه, ایران

چکیده

  امروزه پاک سازی زیستی آلاینده های محیطی، بر پایه به کارگیری میکروارگانیسم ها کاربرد وسیعی پیدا کرده است. با توجه به تنوع متابولیکی میکروارگانیسم ها و توان استفاده آن ها از آلاینده های محیطی به عنوان منبع غذایی و توانایی تبدیل آن ها به فرمی با پایداری بیش تر و سمیت کم تر، با یک انتخاب مناسب می توان از آن ها در تجزیه، جذب و حذف آلاینده های مختلف سود برد. به منظور جداسازی باکتری های دریازی کاهش دهنده فلزات سنگین نیکل و وانادیوم، نمونه های آب و رسوب از هفت ایستگاه در منطقه بین جزرو مدی سواحل جزیره خارک تعیین و برداشت شد. نمونه های جمع آوری شده در محیط کشت های مایع نوترینت آگار نمک دار و محیط کشت آب دریای غنی شده کشت داده شدند. برای سنجش مقاومت و جذب باکتریایی نسبت فلزات سنگین نیکل و وانادیوم به دو روش کیفی و کمی به همراه تلقیح در محیط مایع bhi broth، سنجش شد. میزان رشد سویه ها در غلظت ppm300 در حضور نیکل و ppm 250در حضور وانادیوم توسط دستگاه اسپکتوفتومتر uv و میزان سنجش جذب فلزات نیکل و وانادیوم توسط سویه ها با دستگاه جذب اتمی سنجش شد. در مرحله بعد با استفاده از تست بیوشیمیایی دو سویه مقاوم bacillus sp. pgs4 وbacillus sp. pgs10 شناسایی شدند. میزان جذب ppm300 از نیکل برای سویه های bacillus sp. pgs4 وbacillus sp. pgs10 به ترتیب 80/61 % و 77/99% و میزان جذب ppm 250 از وانادیوم برای سویه های فوق به ترتیب 70/80% و 67/58% بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance pattern and uptake heavy metals nickel and vanadium on bacterizes that isolated from Khark Island for metal's biological cleaning

نویسندگان [English]

 • Sajjad Safargholitabar Marzoni 1
 • Mojgan Emtiazjo 2
 • Maryam Tajabadi Ebrahimi 3
 • Mohammad Hossein Gorjian Arabi 4
 • Felor Mazhar 5
1 Payam Noor University, Hadishahr Branch, Department of Agriculture and Natural Resources, Iran,
2 Islamic Azad University North Tehran Branch, Faculty of Marine Science and Technology, Iran,
3 Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Basic Sciences, Iran,
4 Gorgan University of Science and Agriculture and Natural Resources, Faculty of Fisheries and Environment, Iran,
5 Islamic Azad University North Tehran Branch, Faculty of Basic Sciences, Iran
چکیده [English]

Environmental contamination of biorecomedatoin, based using microorganisms have found spread usage today. According to diversity’s metabolic microorganism and ability of their utilize from environmental contaminant as food. Microorganism also can contamination as food and convert them to material with high permanent and low toxin. If we have appropriate selection about them, we can analysis, absorption and delete various contamination by the microorganisms. We take sample from water and sediment from 7 stations on intertidal zone in Coast of Khark Island for obtains bacteria that live in sea and decrease heavy metal such as nickel and vanadium. Collected specimen cultured in environment culture of Nutrient Agar salted and environment culture of rich sea water. We evaluate by two quantity and quality with inoculated with the liquid environment BHI Broth for measurement resistance and uptake of heavy metals nickel and vanadium. We evaluate growth rate bacteria in 300 ppm of nickel and 250 ppm vanadium by Spectrophotometer UV device and absorption atomic device evaluate measurement rate of uptake vanadium and nickel by bacteria. Then, using biochemical tests both Bacillus sp. PGS4 and Bacillus sp. PGS10 were identified that were resistant. Bacillus sp. PGS4 and Bacillus sp. PGS10 had % 80.61 and %77.99 absorption of nickel 300 ppm respectively. These organisms had%70.80 and %67.58 absorption of vanadium 250 ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological cleaning
 • Heavy metals
 • Nickel
 • Vanadium
 • Khark
 • Persian Gulf