بررسی مورفولوژیکی مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri) در ایران

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه مورفولوژیکی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Colubridae در تعدادی از استان های ایران می باشد. این مار غیرسمی بوده و در مناطق کوهستانی، دامنه ها، دشت ها و مناطق نیمه صحرایی دیده می شود. در این تحقیق تعداد ۳۴ نمونه مار از استان های مختلف ایران جمع آوری گردید. با بررسی همی پنیس نمونه های زنده در نرها و تشریح نمونه ها و مشاهده تخمدان یا بیضه، جنسیت آن ها مشخص شد. صفات مریستیک با شمارش فلس ها در زیر استریومیکروسکوپ و اندازه گیری صفات متریک توسط کولیس و خط کش صورت پذیرفت. آنالیز آماری داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارExcel و SAS صورت گرفت. جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار از آزمون آنالیز واریانس یک عامله استفاده شد و مقایسه میانگین آن ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح ۵% انجام پذیرفت. در نتایج حاصل از این مطالعه میانگین طول سر، عرض سر، طول پوزه و عرض پوزه مارهای نر بیش تر از جنس ماده بوده است (P≤۰.۰۵). هم چنین تعداد فلس های شکمی در تمام نمونه های مورد مطالعه از ۱۸۴ تا ۲۲۳ عدد فلس متغیر بود. متوسط تعداد فلس شکمی نمونه های بالغ ۲۰۰/۱۸ بوده که در مارهای ماده بالغ ۲۰۵/۱ عدد و در جنس نر بالغ ۱۹۶/۰۸ عدد شمارش شد. این اختلاف میانگین ها درسطح ۵% معنی دار بود. تعداد فلس پشتی در ناحیه میانی بدن ۲۱ عدد و پولک مخرجی در تمام نمونه ها، منقسم بوده است. از صفات ثابت این گونه در تحقیق حاضر می توان به تعداد فلس های عقب چشمی، جلوی چشمی، فلس های عقب بینی، جلوی بینی و فلس گونه ای اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Morphological Study of the versicolored wood snake, Hemorrhois ravergieri in Iran

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ghazi Khanloo
  • Haj Gholi Kami
Department of Biology, Golestan University, Gorgan
چکیده [English]

The aim of present research is morphological study of versicolored wood snake, Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Colubridae) in most provinces of Iran. It is non-venomous snakes that can be seen in the mountains and slopes, plains and semi-desert regions. We studied 34 snakes from different provinces of Iran. Sexes of specimens were identified with observation of hemipenis in live male snakes and dissection of fixed materials and study of testes and ovaries. Meristic characters were counted in scales under a stereomicroscope and metric characters were measured with caliper and ruler. In the results of this study, the average length and width of head and snout-vent in male snakes was more than females (P≤0.05). Also the number of ventral scales was 184-223 in all of specimens. The average number of ventral scales of adult specimens was 200.18 that counted 205.1 in the adult females and 196.08 in male specimens (P≤0.05). The number of dorsal scales of midbody was 21and anal divided in the all of specimens. There is no difference in the number of postoculars, preoculars, postnasal, prenasal and loreal scales between specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • versicolored wood Snake
  • Hemorrhois ravergieri
  • Meristic
  • Metric Characters