جداسازی و شناسایی باکتری تجزیه کننده نفتالین از رسوبات خلیج نایبند و بهینه سازی تجزیه زیستی نفتالین توسط آن

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷهید بهشتی

2 ﮔﺮوه ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯽ، ﭘﮋوهشکده گیاهان داروﯾﯽ،داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی

چکیده

به منظور جداسازی و شناسایی باکتری تجزیه کننده نفتالین از رسوبات خلیج نایبند و بهینه سازی تجزیه زیستی نفتالین توسط کارآمدترین سویه خالص شده رسوبات لایه هوازی به همراه آب دریا از قسمت های مختلف جنگل های مانگرو خلیج نایبند جمع آوری شدند. رسوبات نمونه برداری شده به محیط پایه معدنی حاوی نفتالین به عنوان تنها منبع کربن اضافه شد و پس از غربال گری باکتری های تجزیه کننده نفتالین، باکتری های مورد نظر در محیط جامد خالص سازی شدند. کارایی باکتری های خالص در تجزیه نفتالین در دو نوع محیط کشت (محیط کشت اول: محیط پایه معدنی حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر نفتالین و محیط کشت دوم: محیط پایه معدنی حاوی۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر نفتالین + Tween-۸۰) بررسی گردید. سنجش میزان نفتالین باقی مانده در محیط های کشت توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام گرفت. از میان سویه های خالص شده، سویه SBU۳ بهترین عملکرد را در تجزیه نفتالین در حضور (Tween-۸۰ (۴۵/۶۰% و عدم حضور آن (۳۹/۳۰%) دارا بود. این سویه پس از تعیین سکانس ژن rDNA S۱۶، ۹۹% شباهت به گونه Marinobacter aquaeoli را نشان داد. مطالعه مقادیر بهینه pH و نسبت مولی C/N در تجزیه نفتالین در حضور Tween-۸۰ نشان داد سویه SBU۳ در ۷/۵ pH و نسبت مولی ۱۰۰:۱۰، C/N بهترین عملکرد را در تجزیه نفتالین دارد و بالغ بر ۸۵% نفتالین را در طی ۷ روز تجزیه می کند. به علاوه نتایج پیروی کنتیک حذف نفتالین توسط سویه مذکور از مدل درجه اول را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification a naphthalene degrading bacteria from Nayband Bay and optimizing the biodegradation conditions

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shahriari Mogadam 1
  • Gholam Hossein Ebrahimipour 1
  • Behrouz Abtahi 1
  • Ali Reza Ghassempour 2
1 Department of marine biology, Faculty of biological science, Shahid Beheshti University
2 Department of Phytochemistry, Faculty of biological science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In order to isolate and to identify naphthalene degrading bacteria from Nayband Bay sediments and to optimize biodegradation efficiency using the most effective isolated strain, surface sediment samples were collected from Nayband Bay mangrove forests. Obtained samples were then cultured on mineral salts medium (MSM) containing naphthalene as a sole carbon source. At the end of the enrichment, three bacterial strains in the consortium were isolated by spreading the 10-fold serially diluted consortium on nutrient agar plates. Naphthalene biodegradating efficiency of the isolated strains was monitored in two culture media: 1-MSM + naphthalene, 2-MSM + naphthalene + Tween-80. The ability of bacterial isolates to degrade naphthalene was studied by using gas chromatography. Among the isolated strains, SBU3 was found to be more efficient, degrading naphthalene in presence and absence of Tween-80, 60.45% and 39.30% respectively. This strain was identified by 16s rDNA gene sequence and results showed that it has 99% similarity to Marinobacter aquaeolei. The Optimum pH and C/N molar ratio for the biodegradation of naphthalene were studied in presence of 1% tween-80, results show that the pH 7.5 and C/N ratio of 100:10 were the optimum conditions and more than 85% of naphthalene removed within 7 days. Furthermore, the biodegradation kinetics of naphthalene corresponded with the first-order rate model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • naphthalene
  • Marinobacter aquaeoli
  • optimum condition
  • biodegradation