پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای (Barbatia decussata)در سواحل صخرهای بندرلنگه (استان هرمزگان- خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران, دانشکده علوم وفنون دریایی, گروه زیست شناسی دریا, ایران

چکیده


پویایی شناسی جمعیت صدف تابوتی (Barbatia decussata (Bivalvia; Arcidae با استفاده از داده های فراوانی طولی حاصل از نمونه برداری ماهانه از مرداد ۱۳۹۰ تا شهریور۱۳۹۱در سواحل صخره ای بندرلنگه، مورد بررسی قرار گرفت. پراکنش دوکفه ای وابسته به مورفولوژی بستر و غالبا سطح زیرین تخته سنگ ها، قلوه سنگ ها و لبه شکاف ها الویت های این جانور برای سکونت بودند. با استفاده از اندازه گیری طول صدف و آنالیز فراوانی طولی ۷۰۶۴ نمونه، طول بی نهایت ۵۷/۷۵ میلی متر، ضریب رشد ۰/۴۷ (در سال)، وزن بی نهایت ۴۰/۳۸ (W∞) گرم، سن در طول صفر t۰) -۲۹/۰)، ضریب کارایی رشد φ'') ۲/۳)، طول عمر ۶/۲۹ (سال) و مرگ و میر طبیعی ۰/۹۲۰ (در سال) برای این دوکفه ای به دست آمد. معادلات رشد طولی و رشد وزنی به ترتیبLt= ۵۷.۷۵ [- e-۰.۴۷ (t + ۰.۲۹)] و Wt= ۴۰.۳۸[۱-e-۰.۴۷ (t+۰.۲۹)]۳ محاسبه شدند. ضریب b از رابطه طول صدف و وزن کل ۳/۱۸۱، نشان دهنده الگوی رشد آلومتریک (همگون) مثبت برای این گونه بود. الگوی احیای لاروی به شکل پیوسته با دو اوج در فاصله های زمانی شهریور تا مهر ماه ۱۳۹۰ و اسفند ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱ مشاهده گردید. نسبت جنسی از مقدار ۱:۱ انحراف معنی داری نداشت. رابطه طول صدف و وزن کل دوکفه-ای ۳/۱۸۱ TLW=۰/۰۰۰۱×SL و نیز طول صدف و وزن تر گوشت ۳/۳۴۷ tWW =۰/۰۰۰۱۵SL محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population dynamic of the Barbatia decussata (Bivalvia: Arcades) from the Bandar Lenge rocky intertidal shores (Persian Gulf - Hormozgan province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zeinalipour 1
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 1
  • Mohammad Reza Shokri 1
  • Arya Ashja Ardalan 2
1 Department of marine biology, Faculty of biological science, Shahid Beheshti University
2 Islamic Azad University, Tehran Branch, Department of Marine Biology, Marine Biology Department, Iran
چکیده [English]

We studied some aspects of the population dynamics of the ark clam Barbatia decussata in Bostaneh, Lengeh port, Hosseinabbad and Koohen rocky coasts of the Persian Gulf. Samples were collected monthly from August 2011 to September 2012 through quadrate sampling method (area 0/25m2). Shell length of 7064 individuals as well as total live weight and wet weight of 2065 individuals were measured in this study. By length–frequency distribution data, a von Bertalanffy growth function was established with an asymptotic length of 57.75mm, growth constant of 0.47year-1 and t0 (age at zero length) of -0.29 year. Asymptotic weight, natural mortality and longevity were 40.38g, 0.92 year−1 and 6.29 years respectively. We calculated two equations for the shell length with total live weight (TLW= 0.0001SL3.181) and shell length with wet weight (WW=0.000015L3.347) relationships that could be applied in future studies to estimate weight of B. decussata based on shell length. In this study shell length- age also total weight - age relationships were Lt= 57.75 [- e-0.47 (t + 0.29)] and Wt= 40.38[1-e-0.47 (t+0.29)]3 respectively. The growth performance index was 3.2 and the “b” value of the shell length– total weight relationship was 3.181 during the study period. Sex ratios did not significantly deviate from the proportion of 1:1 and the recruitment pattern was continuous with 2 major peaks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbatia decussata
  • population dynamic
  • Rocky shore
  • Persian Gulf