جداسازی فراکسیون کشنده از سم عقرب آپیستوبوتوس سوسنی (apistobuthus sosane)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه جنوب غرب, ایران

2 دانشگاه پیام نور مشهد, ایران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, بخش جانوران سمی, ایران

چکیده

در استان خوزستان عقرب هائی از سه خانواده بوتیده، اسکورپیونیده و همی سکورپیونیده وجود دارند. سموم عقرب ها به ویژه عقرب های خانواده بوتیده دارای انواع نروتوکسین ها بوده که به طور اختصاصی با کانال های یونی مختلف در غشای سلول های تحریک پذیر واکنش می دهند. آپیستوبوتوس سوسنی از خانواده بوتیده بوده، عقربی زرد رنگ است که از مناطق ماسه ای و شنزارهای استان خوزستان صید گردیده است. اندازه بالغ آن به بیش از 10 سانتی متر نیز می رسد. وجه مشخص آن مدور بودن بند دوم دم است. هدف از انجام این تحقیق جداسازی و شناسائی فراکسیون کشنده از سم عقرب آیستوبوتوس سوسنی بود. بدین منظور جهت جمع آوری عقرب ها، آن ها در شب به کمک لامپ uv صید شدند، سپس سم آن ها به روش الکتروشوک تهیه و لیوفیلیزه گشت. سپس موکوپروتئین های سم جدا شد و ld50 سم خام و فراکسیون توکسیک، به روش اسپرمن کاربر بر روی موش های سوری 20-18 گرمی با تزریق به رگ دمی حیوان تعیین شد. به منظور جدا نمودن فراکسیون های کشنده، محلول سم بر روی ستون کروماتوگرافی سفادکس g 50 برده شد که بعد از قرائت جذب لوله های جمع آوری شده با کمک دستگاه اسپکتروفتومتر uv در 280 نانومتر، فراکسیون های آن شناسائی گردید. با انجام الکتروفورسیس سم خام و فراکسیون کشنده در مجاورت مارکر، مشخص شد وزن مولکولی فراکسیون کشنده 6 کیلو دالتون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The isolation of toxic fractions in venom of scorpion (Apistobuthus sosane)

نویسندگان [English]

  • Behzad Masihipour 1
  • Masoud Saleh Moghadam 2
  • Abbas Zare Mirakabbadi 3
  • Sharokh Navidpour 3
  • Hadi Rabiei 3
1 Razi Vaccine & Serum Research Institute, Southwest Branch, Iran
2 Payame Noor University of Mashhad, Iran
3 Razi Vaccine & Serum Research Institute, Department of Toxic Animals, Iran
چکیده [English]

Khozestan province south western of Iran is a place with high distribution of Scorpions which are belonged to Buthidae, Scorpionidae and Hemscorpionidae families. The venoms from Buthidae scorpion specially have neurotoxins which specifically act on ionic channels in excitable cells of membrane. Apistobuthus sosane belong to buthidae family, which is yellow in color and its length is about 10 centimeter which is hunter from sandy places. its typical feature is that the second segment of tail is bigger than other segments. The target of this study was isolation and identification of toxic fraction venom of Apistobuthus sosane scorpion. In this study we used UV lamp for night collection of scorpions. Their venoms were extracted by electrical stimulation and were freeze-dried and mucoproteins of venom were separated, than the venom and fractions were injected to 18-20 gram albino mice for LD50 determination According to Sperman and Karber method. The venom was loded on a sephdex G50 column and fractions were collected according to UV absorption at 280 nm wave length. The toxic fraction Asf2, crude venom with the marker was electrophoresis. Molecular weights of toxic fraction 6 KD were collected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scorpion
  • Venom
  • Apistobuthus sosane
  • Fraction
  • Sephdex G50