تاثیر میزان فلزات سنگین(آهن، سرب، مس، نیکل) متاثر از فرآیند بازیافت کشتی دررسوب اسکراپ یارد پارس کشتی فولاد هرمزگان، بندرعباس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 سازمان حفاظت محیط زیست, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران

3 پژوهشکده خلیج فارس, ایران

چکیده

 این تحقیق در فصل زمستان سال 1390 دراسکراپ یارد پارس کشتی فولاد نزدیکی بندرعباس، استان هرمزگان، برای تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین آزاد شده (آهن، مس، سرب و نیکل) بر روی رسوب منطقه به منظور بررسی تاثیر صنعت بازیافت کشتی بر روی رسوب انجام یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بیش ترین میانگین آهن در رسوب برابر با ppb 2.2402 در ایستگاه محل بازیافت کشتی (ایستگاه b) اندازه گیری گردید. به همین ترتیب بیشترین میانگین مس در رسوب برابر ppb 34.37 و سرب ppb 0.32 در ایستگاه b ارزیابی گردید.میزان نیکل در رسوب ppb 0.18 (در ایستگاه c با فاصله 300 متر از ایستگاه b) به دست آمد. کلیه غلظت ها کمتر از استاندارد epa بود. براساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه anova اختلاف معنی داری (در سطح اطمینان 95%) بین غلظت آهن، مس و سرب در رسوب ایستگاه b (محل اصلی اسکراب) با سایر ایستگاه ها به دست آمد. هم چنین اختلاف معنی داری بین غلظت نیکل در رسوب ایستگاه c با ایستگاه های a,b,d,e مشاهده گردید (p<%5).بر طبق نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر، فلزات سنگین آهن، مس، سرب و نیکل در محل بازیافت کشتی انتشار دارند. هر چند که تمامی غلظت ها کم تر از استاندارد epa می باشند، ولی این تحقیق، اهمیت تاثیر این گونه فعالیت ها در محیط زیست را نمایش می دهد که احتمالاً به دلیل محدود بودن فعالیت اوراق کشتی در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of heavy metals (iron, lead, copper, nickel) effect on ship recycling process on Yard Pars scrap steel of Hormozgan, Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • Behdokht Mirzaeei Asl 1
  • Parisa Nejatkhah Manavi 2
  • Keyvan Ejlali 3
1 Department of Environment, Iran
2 Islamic Azad University North Tehran Branch, Iran
3 Gulf Research Institute, Iran
چکیده [English]

This study was conducted in the winter of 2011 at Yard Pars Steel Ship near Bandar Abbas, Hormozgan province, to determine the amount of heavy metal (iron, copper, lead and nickel) contamination in the sediment of the area in order to investigate the impact of the ship recycling industry on the sediment. Has found. Based on the results, the maximum iron content in the sediment was measured at 2.2402 ppb at the ship's recycling station (station b). Similarly, the highest mean copper in sediment was estimated to be 34.37 ppb and 0.32 ppb in station b. Nickel content was 0.18 ppb (in station c 300 m from station b). All concentrations were below the epa standard. According to one-way ANOVA test, there was a significant difference (at 95% confidence level) between the concentrations of Fe, Cu and Pb in sediment of station b (main scrub site) with other stations. There was also a significant difference between the concentration of nickel in sediment of station c with stations a, b, d and e (p <5%) According to the results of the present study, heavy metals of iron, copper, lead and nickel They are released at the ship's recycling site. Although all concentrations are below the EPA standard, this study demonstrates the importance of the impact of such activities on the environment, possibly due to the limited activity of the ship's vessels in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron
  • Copper
  • Lead
  • Nickel
  • Deposition
  • Pars Steel Ship