تاثیر میزان فلزات سنگین(آهن، سرب، مس، نیکل) متاثر از فرآیند بازیافت کشتی دررسوب اسکراپ یارد پارس کشتی فولاد هرمزگان، بندرعباس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 سازمان حفاظت محیط زیست, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران

3 پژوهشکده خلیج فارس, ایران

چکیده

 این تحقیق در فصل زمستان سال 1390 دراسکراپ یارد پارس کشتی فولاد نزدیکی بندرعباس، استان هرمزگان، برای تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین آزاد شده (آهن، مس، سرب و نیکل) بر روی رسوب منطقه به منظور بررسی تاثیر صنعت بازیافت کشتی بر روی رسوب انجام یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بیش ترین میانگین آهن در رسوب برابر با ppb 2.2402 در ایستگاه محل بازیافت کشتی (ایستگاه b) اندازه گیری گردید. به همین ترتیب بیشترین میانگین مس در رسوب برابر ppb 34.37 و سرب ppb 0.32 در ایستگاه b ارزیابی گردید.میزان نیکل در رسوب ppb 0.18 (در ایستگاه c با فاصله 300 متر از ایستگاه b) به دست آمد. کلیه غلظت ها کمتر از استاندارد epa بود. براساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه anova اختلاف معنی داری (در سطح اطمینان 95%) بین غلظت آهن، مس و سرب در رسوب ایستگاه b (محل اصلی اسکراب) با سایر ایستگاه ها به دست آمد. هم چنین اختلاف معنی داری بین غلظت نیکل در رسوب ایستگاه c با ایستگاه های a,b,d,e مشاهده گردید (p<%5).بر طبق نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر، فلزات سنگین آهن، مس، سرب و نیکل در محل بازیافت کشتی انتشار دارند. هر چند که تمامی غلظت ها کم تر از استاندارد epa می باشند، ولی این تحقیق، اهمیت تاثیر این گونه فعالیت ها در محیط زیست را نمایش می دهد که احتمالاً به دلیل محدود بودن فعالیت اوراق کشتی در منطقه است.

کلیدواژه‌ها