اثرات جایگزینی پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی بر شاخص های رشد وفعالیت آنزیم های گوارشی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

2 دانشگاه ارومیه, پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی, ایران

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی در سطوح بالا بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی )پروتئاز کل، لیپاز و آلفا- آمیلاز) در زوائد پیلوریک ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. تعداد700 قطعه ماهی با وزن متوسط 2+-15 گرم انتخاب و در داخل 12 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 قطعه در هر تانک نگهداری و به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. از منابع پروتئین گیاهی در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد جایگزین پودر ماهی به همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که جایگزینی 40 درصد پودر ماهی جیره با منابع گیاهی اثرات منفی معنی داری بر شاخص های رشد (وزن نهایی 2.0+-69.0)، گرم کارایی تغذیه ای ماهیان و فعالیت آنزیم های گوارشی در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی 2.0+-71.1 گرم) را نداشت (0.05<p).

کلیدواژه‌ها