اثرات جایگزینی پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی بر شاخص های رشد وفعالیت آنزیم های گوارشی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

2 دانشگاه ارومیه, پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی, ایران

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی در سطوح بالا بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی )پروتئاز کل، لیپاز و آلفا- آمیلاز) در زوائد پیلوریک ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. تعداد700 قطعه ماهی با وزن متوسط 2+-15 گرم انتخاب و در داخل 12 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 قطعه در هر تانک نگهداری و به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. از منابع پروتئین گیاهی در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد جایگزین پودر ماهی به همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که جایگزینی 40 درصد پودر ماهی جیره با منابع گیاهی اثرات منفی معنی داری بر شاخص های رشد (وزن نهایی 2.0+-69.0)، گرم کارایی تغذیه ای ماهیان و فعالیت آنزیم های گوارشی در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی 2.0+-71.1 گرم) را نداشت (0.05<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing fish meal with vegetable protein sources on growth indices and activity of digestive enzymes of rainbow trout (oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Reza Jalili 1
  • Naser Agh 2
  • Farzaneh Noori 2
1 Urmia University, Faculty of Natural Resources, Department of Fisheries, Iran
2 Urmia University, Artemia Research Institute of Aquatic Animals, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of replacing fish meal with high levels of vegetable protein sources on growth indices and activity of digestive enzymes (total protease, lipase and alpha-amylase) in pyloric wastes of rainbow trout. A total of 700 fish with a mean weight of 15 + 2 + 2 g were selected and were housed in 12 tanks (300 liters) with a density of 50 tanks per tank and fed the experimental diets for 60 days. Vegetable protein sources were used at 3 levels of 40, 70 and 100% fish meal replacement with a control group. Results showed that replacement of 40% dietary fish meal with plant sources had significant negative effects on growth indices (final weight 2.0 + -69.0), fish nutritional efficiency and digestive enzyme activity compared to control (final weight + 2.0+). (-71.1 g) (p >0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish meal
  • vegetable protein
  • growth
  • digestive enzyme activity
  • rainbow trout