بررسی آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز (gst) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (pahs) در ماهی گل خورک (periophthalmus dussemerie)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه شیمی دریا, ایران

3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران

4 دانشگاه تهران, مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک, ایران

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه بیولوژی دریا, ایران

چکیده

هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (pahs) می توانند اثرات فیزیولوژیک متعددی بر روی آبزیان برجای گذارند. در این مطالعه آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز (gst) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی pahs در ماهی گل خورک (periophthalmus dussemerie) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در تابستان 1390 و از رسوبات و بافت کبد ماهی گل خورک از پنج ایستگاه در سواحل شمال غرب خلیج فارس (سواحل خوزستان) صورت پذیرفت. میزان غلظت pahs توسط دستگاه hplc و میزان فعالیت آنزیم gst توسط روش اسپکتروفوتومتری آنالیز گردید. میزان غلظت کل pahs در نمونه های رسوب بین dw ng g^-1113/150-3384/34 و در بافت کبد بین ng g^-1dw 3/99-46/64 بود. بیش ترین میزان آلودگی و فعالیت آنزیم در ایستگاه جعفری و کم ترین آن در ایستگاه بحرکان مشخص گردید. نتایج وجود رابطه معنی داری بین میزان pahs و فعالیت آنزیم gst را نشان می دهد. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای ماهی گل خورک p.dussumerie در استفاده به عنوان شاخص زیستی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (pahs) می باشد. نتایج این بررسی می تواند استفاده از آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز درگونه p.dussumerie به عنوان نشانگر زیستی آلودگی pahs گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of glutathione S-transferase (GST) as a biomarker of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) in Mudskipper (Periophthalmus dussemerie)

نویسندگان [English]

 • Mahmood Sinaei 1
 • Ali Machinchian 2
 • Peyman Eghtesadi Araghi 3
 • Gholam Hossein Riazi 4
 • Mohammadreza Fatemi 5
 • Kazem Darvish Bastami 3
1 Islamic Azad University North Tehran Branch, Faculty of Marine Science and Technology, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Department of Marine Chemistry, Iran
3 National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Iran
4 University of Tehran, Biochemistry and Biophysics Research Center, Iran
5 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Department of Marine Biology, Iran
چکیده [English]

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have different physiological effects on aquatic organisms. Glutathione S-Transferase (GST) as a biomarker of PAHs in liver of mudskipper (Periophthalmus dussemerie) was analyzed. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were assessed in the sediments and liver of mudskipper along the coast of north western part of Persian Gulf (Khuzestan coast). PAHs and GST were measured by HPLC and spectrophotometry methods respectively. Total PAH concentrations in sediment and liver tissues ranged between 113.50-3384.34 ngg-1 dw, 3.99-46.64 ngg-1 dw. The highest PAHs concentration and enzymatic activity were identified at Jafari site while the lowest were at Bahrakan. Significant correlation was found between GST and PAHs.The results of this study confirmed the use of mudskipper (P. dussemerie) as a bioindicator of PAHs pollution in marine ecosystem. The results also indicate that GST in p. dussemerie could be extended as a biomarker of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
 • Periophthalmus dussemerie
 • Persian Gulf
 • Bioindicator
 • Biomarker