شناسایی مراحل اولیه زندگی راسته شگ ماهیان (Clupeiformes) و پراکنش آنها در خلیج فارس، آبهای بوشهر

نویسنده

موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

چکیده

اعمال مدیریت شیلاتی در خصوص ماهیان مستلزم شناخت زمان و مکان تخم ریزی آن ها و شناسایی مراحل و دوره ابتدایی زندگی آن ها که شامل مرحله تخم و لاروی است، می باشد. در این تحقیق، نمونه برداری در طول سواحل استان بوشهر: خلیج نایبند (سال های ۷۶ ۱۳۷۴)، خوریات منطقه بوشهر تا فراکه (۷۷ ۱۳۷۶)، منطقه ساحلی جنوب استان بوشهر از خور زیارت تا بندر عسلویه (۷۸)، منطقه ساحلی شمال استان بوشهر از خور- مصب فراکه تا بندر گناوه (۸۱ ۱۳۸۰)، آب های اطراف جزایر خارک و خارکو (۸۷-۱۳۸۶) و در هر دوره به صورت سالانه با به کارگیری تور پلانکتون گیری با چشمه تور۵۰۰ میکرون انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، نمونه های لاروی متعلق به خانواده Clupeidae با جنس های Sardinella (بدن کشیده، دهان در ابتدا فاقد دندان) Dussumieria (دهان دارای پوشش دندانی تیز) و Ilisha (دهان فاقد دندان و تعداد عضلات کمتر) و از خانواده Engraulididae جنس های Encrasicholina (کشیده شدن ۲تا۷ پایه انتهایی باله پشتی تا عقب مخرج) و Thryssa(باله پشتی که کاملا در جلوی مخرج قرار گرفته و باله مخرجی بلندتر از باله پشتی) در منطقه شناسایی شدند که بر اساس منطقه و نوع گونه با بیش ترین فراوانی در نیمه اول سال مشاهده گردیدند.

کلیدواژه‌ها