پیش بینی مخاطرات زیست محیطی و کاربرد نقشه های ریسک به انسان در برای حملات گرگ (canis lupus) به انسان در استان همدان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده برق و کامپیوتر, ایران

چکیده

امروزه، مدل سازی پیش بینی ریسک به عنوان یک راهکار موثر برای حفاظت از منافع انسانی و جمعیت های حیات وحش محسوب می گردد. کاربرد نقشه های خروجی چنین مدل هایی جهت تعیین گستره پراکنش درگیری ها، برآورد هزینه های احتمالی و موفقیت برنامه های کنترلی بسیار سودمند است. در تحقیق حاضر یک نقشه ریسک برای حملات گرگ (canis lupus) به انسان در استان همدان ارائه شد. بدین منظور کارایی روش مدل سازی حداکثر آنتروپی (maxent)، که مبتنی بر نقاط حضور است در مقایسه با دو روش حضور و عدم حضور شبکه های عصبی مصنوعی (ann) و ماشین بردار پشتیبان (svm) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس پیش بینی های این مطالعه، نواحی مرکزی و شمال استان با بیش ترین احتمال وقوع حملات گرگ مواجه هستند. یافته ها نشان می دهد مهمترین پارامترهای موثر در پراکنش حملات این گونه، کاربری اراضی، تراکم جمعیت انسانی و فاصله از جاده می باشد. در بین این عوامل کاربری اراضی به عنوان مهم ترین پارامتر شناسایی شد. هم چنین طبق نتایج حاصل، روش حداکثر آنتروپی، بیش ترین سطح زیر منحنی (auc =0.88) را به خود اختصاص داد که بیانگر کارایی بالای این روش در پیش بینی مناطق پرخطر در سطح استان همدان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of environmental hazards and application of risk maps to wolf (Canis lupus) attacks on human in Hamedan province

نویسندگان [English]

  • Neda Behdarvand 1
  • Mohammad Kaboli 1
  • Reza Ebrahimpour 2
  • Bahman Jabbarian Amiri 1
1 University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Department of Environment, Iran
2 Shahid Rajaee Teacher Training University, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Iran
چکیده [English]

Today, modeling risk prediction as an effective strategy to protect the interests of human and wildlife populations is considered. The application of output maps such models to determinant the distribution range of conflicts; cost estimates and success of control programs are very beneficial. In the present study, we present a risk map for gray wolf (Canis lupus) attacks on human in Hamedan province. Thus, evaluation the performance of maximum entropy (MAXENT) modeling method to two methods presence/absence of artificial neural networks (ANN) and Support Vector Machine model (SVM). Based on predictions obtained north and center of the province are facing with high occurrence of wolf attacks. The results showed the important effective factors in distribution of wolf attacks are land use, human density and distance from the road. Between these factors, the land use was identified as the most important parameter. In addition, according to the results, the maximum entropy method, amount allocated area under the curve was greater (AUC =0.88) that indicates the high efficiency of this method in prediction of high risk areas in Hamedan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • wildlife conflict management
  • Prediction models
  • Wolf (Canis lupus)
  • Hamedan province