مقایسه غذاهای گیاهی (یونجه، عدسک آبی و آزولا) و پلت بر شاخصهای رشد، بازماندگی و برخی فاکتورهای خونی در ماهی کپور علفخوار (ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران

چکیده

ماهی آمور یکی از ماهیان با ارزش در پرورش توام ماهیان گرم آبی می باشد که بیش تر از غذای گیاهی دراستخر تغذیه می کند. به منظور بررسی مقایسه ای تاثیر غذاهای گیاهی مختلف و پلت بر شاخص های رشد ماهی کپور علفخوار (ctenopharyngodon idella)، آزمایشی به مدت 90 روز در مرکز تحقیقات آبزی پروی شهید فضلی برآبادی، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این تحقیق از سه نوع غذای گیاهی یونجه، عدسک آبی و آزولا (روزانه به میزان 20 درصد وزن بدن) و دو نوع پلت (با میزان پروتئین 25 و 35 درصد) به-میزان 5 درصد وزن بدن با سه تکرار و در هر تکرار 15 قطعه بچه ماهی (با میانگین وزن 0/51±15/41 گرم) استفاده گردید. نتایج آزمایش پس از دوره آزمایش نشان داد که بهترین شاخص های رشد مربوط به تیمار تغذیه شده با گیاه یونجه بود و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (0/05>p)، سپس تیمار عدسک بیش ترین رشد را نشان داد و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>p). حداقل میزان رشد در پلت حاوی 25 درصد پروتئین مشاهده گردید که اختلاف آن باسایر تیمارها معنی دار بود (0/05>p)، هم چنین از نظر شاخص های رشد اختلاف معنی داری بین آزولا و غذای پلت حاوی 35 درصد پروتئین مشاهده نگردید (0/05>p). در فاکتورهای خونی در شاخص درصد غلظت هموگلوبین (mchc) اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (p>%5). همچنین بیشترین مقدار میانگین گلبول قرمز (rbc)، در تیمارهای عدسک، آزولا، یونجه و پلت حاوی 35 درصد پروتئین مشاهده شد که اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشتند (p>%5). طبق نتایج آزمایش در این مقایسه، تغذیه ماهی آمور با غذای پلت حاوی 35 درصد پروتئین نتایج قابل قبولی را در فاکتورهای رشد و بقاء نشان داد و این غذا با توجه به محدودیت و ضریب تبدیل غذایی بالای غذاهای گیاهی، توانایی جایگزینی به جای غذاهای گیاهی را در پرورش این ماهی دارد.

کلیدواژه‌ها