مقدمه ای بر زیست شناسی گکوی سنگی تیغه دار (cyrtopodion scabrum) در استان لرستان (شهرستان کوهدشت)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه گلستان, دانشکده علوم, ایران

چکیده

صفات مریستیک، مورفومتریک، دوشکلی جنسی، رفتار و تغذیه در گکوی سنگی تیغه دار(cyrtopodion scabrum) در استان لرستان (شهرستان کوهدشت) بررسی گردید. در این تحقیق تعداد 80 نمونه از تیرماه 1390 لغایت آبان 1391 در شهرستان کوهدشت با دست جمع آوری گردید.14صفت مورفومتریک و 13 صفت مریستیک کلیه ی نمونه ها به دست آمد. نمونه های نابالغ و بالغ جداگانه بررسی گردیدند. جنسیت نمونه های بالغ با مشاهده ی منافذ پیش مخرجی در نرها و عدم وجود آن در ماده ها و در نهایت با تشریح مختصرنمونه ها و بررسی غدد تناسلی تعیین گردید. داده ها با استفاده ازآنالیز توصیفی، spss (ویرایش 18)، آنالیز t-test تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای آنالیز توصیفی در میانگین صفات در بین نمونه های نر و ماده، تفاوت هایی با اختلاف اندک مشاهده گردید. برمبنای آنالیز t-test، در صفات مورفومتریک تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. اما در دو صفت مریستیک (منافذ پیش مخرجی و فلس های عرضی سر) تفاوت معنی دار مشاهده گردید که نشان دهنده ی دو شکلی جنسی در این گونه می باشد. هم چنین مشخص شد این گونه معمولا بعد از غروب آفتاب شروع به فعالیت می کند، شب فعال بوده و از حشرات تغذیه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to biology of Keeled- rock gecko (Cyrtopodion scabrum) in Lorestan Province (Kouhdasht city)

نویسندگان [English]

  • Leili Ahmadi
  • Haji Gholi Kami
  • Farzaneh Gangi
Golestan University, Faculty of Science, Iran
چکیده [English]

It was studied meristic, morphometric, sexual dimorphism, behavior and feeding of the Keeled- rock gecko (Cyrtopodion scabrum) from a population in Kouhdasht city, Lorestan Province. It was collected 80 specimens from July 2011 to October 2012 from Kouhdasht city directly by hand. It was investigated 14 morphometric and 13 meristic characters of all specimens. Juveniles and adult specimens were studied separately. Sexes of all adults were determined based on presence of preanal pores in males and absence in females and finally with dissection and observation of their gonads. Data were analyzed by using discriptive analysis, spss18 and T- test univariate statistical package. It was observed little differences in mean of characters between males and females on the basis of descriptive. Based on the analyses, no morphometric characters showed differences between males and females, but two meristic. Characters (preanal pores and scales across head) showed differences between males and females. Activity of this nocturnal species starts usually after sunset and feeds on insects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keelled rock gecko
  • Sexual dimorphism
  • Lorestan
  • Kouhdasht