بررسی پروفایل پروتئینی ونوم حلزون مخروطی(conus textile) جزیره لارک با روش rp-hplc

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه بیولوژی دریا, ایران

2 انستیتو پاستور ایران, مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی, آزمایشگاه ونوم و توکسین, ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه شیمی دریا, ایران

چکیده

شناسایی گونه های سمی خلیج فارس و آشنایی با ترکیب و خواص سم آن ها و هم چنین با توجه به اهمیت موضوع از نظر پزشکی و ایجاد خطر برای صیادان، شناخت دقیق ماهیت سم این حلزون حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، حلزون های مخروطی از عمق 7 متری جزیره لارک صید و به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و تا زمان استفاده در دمای 70- درجه سانتی گراد نگه داری شدند. مجاری ونوم جدا و در آب دیونیزه هموژنایز شدند. مخلوط به دست آمده به مدت 15 دقیقه با سرعت 13000 دور در دمای 4 درجه سانتی گراد سانتریفیوژ گردید. سوپ رویی به عنوان ونوم استخراج شده در نظر گرفته شده و پس از لیوفیلیزه شدن در دمای 20- درجه سانتی گراد نگه داری شد. جهت بررسی ونوم استخراج شده از ژل sds-page و برای تعیین الگوی پروتئینی از روش rp-hplc استفاده شد. الکتروفورز ونوم مورد مطالعه نشان داد که پروتئین ها و پپتیدهای تشکیل دهنده دارای محدوده وزنی 250-6 کیلو دالتون بود. کروماتوگرام حاصل از آنالیز نمونه وجود بیش از 44 فراکشن بزرگ و کوچک را مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها