تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر روی برخی پارامترهای رشد ماهی شیربت (barbus grypus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه شیلات, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه شیلات, ایران

چکیده

 در این تحقیق افزودن سطوح مختلف اسید اسکوربیک به خوراک ماهی شیربت و تاثیر آن بر روی رشد این ماهی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 300 قطعه بچه ماهی شیربت با وزن متوسط 3.12±25.4 بصورت تصادفی به پنج تیمار، هر تیمار در سه تکرار، تقسیم گردیدند. و تیمارها به ترتیب با غلظت های 0، 200، 400، 800، 1600 میلی گرم در کیلوگرم جیره ویتامین c، به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهی های هر تیمار درابتدا، وسط و انتهای دوره زیست سنجی شدند و شاخص های رشد شامل ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، کارایی غذا، نسبت بازده پروتئین، فاکتور وضعیت، افزایش طول و وزن نهایی بین تیمارها مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تقریبا تمام شاخص های رشد مورد بررسی در غلظت های بالای 400 میلی گرم در لیتر افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت (p< 0.05).

کلیدواژه‌ها