تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر روی برخی پارامترهای رشد ماهی شیربت (barbus grypus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه شیلات, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه شیلات, ایران

چکیده

 در این تحقیق افزودن سطوح مختلف اسید اسکوربیک به خوراک ماهی شیربت و تاثیر آن بر روی رشد این ماهی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 300 قطعه بچه ماهی شیربت با وزن متوسط 3.12±25.4 بصورت تصادفی به پنج تیمار، هر تیمار در سه تکرار، تقسیم گردیدند. و تیمارها به ترتیب با غلظت های 0، 200، 400، 800، 1600 میلی گرم در کیلوگرم جیره ویتامین c، به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهی های هر تیمار درابتدا، وسط و انتهای دوره زیست سنجی شدند و شاخص های رشد شامل ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، کارایی غذا، نسبت بازده پروتئین، فاکتور وضعیت، افزایش طول و وزن نهایی بین تیمارها مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تقریبا تمام شاخص های رشد مورد بررسی در غلظت های بالای 400 میلی گرم در لیتر افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت (p< 0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of vitamin C on some growth parameters Barbus grypus

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Chelemal Dezfoul Nejad 1
  • Masoumeh Moradi 2
  • Mehrzad Mesbah 1
  • Mehran Javaheri Baboli 3
1 Islamic Azad University of Ahvaz, Faculty of Agriculture, Department of Fisheries, Iran
2 Islamic Azad University of Ahvaz Branch, Iran
3 Islamic Azad Branch of Ahvaz Branch, Fisheries Department, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of adding different levels of ascorbic acid in diet of Barbus grypus on some growth parameters were investigated. For this purpose, 300 fish with average weight of 25.4±3.12 were randomly divided into 5 treatments, 3 replicate for each treatment. Fish were fed with following level of vitamin C in each treatment: 0, 200, 400, 800, 1600 mg/kg diet for 60 days. Biometric measurements were performed on fish at beginning, in the middle and at the end of experiment and following growth parameters: SGR, percent weight gain, feed conservation, feed efficiency, protein efficiency ratio, condition factor, increasing the length and final weight were compared between treatments. According to the results, a significant increased was observed in all growth parameters in fish that fed with higher than 400mg/kg vitamin C in comparison with control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus grypus
  • Growth parameters
  • Ascorbic acid