مطالعات رفتاری وآسیب شناسی مسمومیت حاد با مس در ماهی کلمه (rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسنده

دانشگاه گنبدکاووس, گروه منابع طبیعی, ایران

چکیده

 آزمایشات به منظور مطالعات رفتاری و آسیب شناسی مسمومیت حاد با مس درماهی کلمه (rutilus rutilus caspicus) انجام شد. آزمایشات به روش آب ساکن درمدت 96 ساعت اجرا شد. 15 قطعه بچه ماهی کلمه با وزن متوسط 0/5±2 گرم درمعرض غلظت های مختلفی از سولفات مس (0/4، 0/3، 0/2، 0/1 میلی گرم درلیتر) قرار گرفتند. یک گروه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تحت شرایط ثابت و هوادهی، غلظت کشنده سولفات مس برابر 0/4 میلی گرم در لیتر بدست آمده است. درصد تلفات ماهی با افزایش غلظت های مس به طور معنی داری در بین گروه های آزمایشی افزایش یافت (p<0.05). آزمایشات نشان داد در غلظت های بالای سولفات مس علائم ظاهری مسمومیت به شکل تشنجات عصبی، بلعیدن هوا از سطح آب توسط ماهی، بازوبسته شدن سریع سرپوش های آبششی ظاهرشد. مطالعات آسیب شناسی نشان داد که بیش ترین ضایعات مشاهده شده در بافت ها شامل خون ریزی، پرخونی، هیپرپلازیا، ادم و نکروز سلولی بود.

کلیدواژه‌ها