هیستوپاتولوژی آبشش و اختلالات آندوکرینی در ماهی مید (liza klunzingeri) هنگام مواجهه با نفتالین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه زیست شناسی دریا, ایران

کلیدواژه‌ها