مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف جکوی سنگی تیغه دار (cyrtopodion scabrum) در مناطقی از فلات ایران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه لرستان, ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه لرستان، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار, ایران

چکیده

جکوی سنگی تیغه دار (Cyrtopodion scabrum) سوسماری است که به طور وسیع در جنوب غربی قارۀ آسیا و شمال آفریقا پراکندگی دارد. در ایران این گونه به وفور در بیش تر نقاط کشور وجود داشته و معمولاً به عنوان مارمولک خانگی شناخته می شود. به منظور بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف ژنتیکی در بین جمعیت های مختلف،54 نمونه از این سوسمار از 4 استان جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA، ژن سیتوکروم b ژنوم میتوکندریایی توسط PCR تکثیر و پس از توالی یابی، توالی ها با نرم افزار Mega 5 و PAUP آنالیز شد. یافته های این تحقیق نشان داد که جمعیت های مختلف این گونه از نظر ژن سیتوکروم b میتوکندریایی یک همگونی را نشان داده به طوری که که میانگین تفاوت در بین این نمونه ها بسیار ناچیز و بین صفر تا 0/1 درصد در تغییر بود. نتایج حاکی از این است که این گونه اخیراً وارد ایران شده و جریان ژنی هنوز بین جمعیت های مختلف آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها