اثرات تغذیه ای ساکارومایسس سرویزیا غنی شده با سلنیوم بر رشد و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان به استرس های محیطی و باکتری یرسینیا روکری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ایران

2 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

چکیده

سلنیوم یک عنصر کمیاب و ضروری بوده که به دلیل ویژگی­ های آنتی ­اکسیدانی و ضد سرطانی توجه زیادی را به خود جذب کرده است. شکل آلی این عنصر جذب زیستی بالایی داشته و از سمیت بسیار اندکی برخوردار می ­باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تغذیه­ ای مخمر غنی شده با سلنیوم به عنوان فرم آلی بر رشد و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گردید. برای این منظور، 600 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 4 ± 29 گرم به مدت 60 روز با غذای تجاری حاوی مقادیر مختلف مخمر غنی شده با سلنیوم ( 106، 107 و 108 CFU/g) و یا جیره شاهد (بدون مخمر حاوی سلنیوم) غذادهی شدند. نمونه برداری در روزهای صفر و 60  به منظور زیست سنجی ماهیان انجام شد و بعد از 60 روز ماهیان با استرس افزایش دما و کمبود اکسیژن روبرو شدند و یک آزمایش تجربی نیز برای مواجه باکتریایی با یرسینیا روکری طراحی گردید. یافته ­های حاصل نشان داد که افزودن مخمر غنی شده با سلنیوم به طور معنی داری (0/05>P) شاخص ­های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان را در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشید. هم چنین ماهیانی که بیش ­ترین مقدار مخمر غنی شده یعنی CFU/g 108 را دریافت کردند به طور معنی داری بالاترین میزان مقاومت را در برابر استرس ­ها و آلودگی تجربی با باکتری یرسینیا روکری نسبت به سایر گروه­ ها از خود نشان دادند. بر اساس یافته ­های حاصل از این بررسی می­ توان نتیجه­ گیری کرد که مخمر غنی شده با سلنیوم می ­تواند سبب افزایش رشد و مقاومت ماهی قزل ­آلای رنگین کمان در برابر استرس ­های محیطی و بیماری گردد.

کلیدواژه‌ها