اثرات تغذیه ای ساکارومایسس سرویزیا غنی شده با سلنیوم بر رشد و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان به استرس های محیطی و باکتری یرسینیا روکری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ایران

2 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

چکیده

سلنیوم یک عنصر کمیاب و ضروری بوده که به دلیل ویژگی­ های آنتی ­اکسیدانی و ضد سرطانی توجه زیادی را به خود جذب کرده است. شکل آلی این عنصر جذب زیستی بالایی داشته و از سمیت بسیار اندکی برخوردار می ­باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تغذیه­ ای مخمر غنی شده با سلنیوم به عنوان فرم آلی بر رشد و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گردید. برای این منظور، 600 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 4 ± 29 گرم به مدت 60 روز با غذای تجاری حاوی مقادیر مختلف مخمر غنی شده با سلنیوم ( 106، 107 و 108 CFU/g) و یا جیره شاهد (بدون مخمر حاوی سلنیوم) غذادهی شدند. نمونه برداری در روزهای صفر و 60  به منظور زیست سنجی ماهیان انجام شد و بعد از 60 روز ماهیان با استرس افزایش دما و کمبود اکسیژن روبرو شدند و یک آزمایش تجربی نیز برای مواجه باکتریایی با یرسینیا روکری طراحی گردید. یافته ­های حاصل نشان داد که افزودن مخمر غنی شده با سلنیوم به طور معنی داری (0/05>P) شاخص ­های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان را در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشید. هم چنین ماهیانی که بیش ­ترین مقدار مخمر غنی شده یعنی CFU/g 108 را دریافت کردند به طور معنی داری بالاترین میزان مقاومت را در برابر استرس ­ها و آلودگی تجربی با باکتری یرسینیا روکری نسبت به سایر گروه­ ها از خود نشان دادند. بر اساس یافته ­های حاصل از این بررسی می­ توان نتیجه­ گیری کرد که مخمر غنی شده با سلنیوم می ­تواند سبب افزایش رشد و مقاومت ماهی قزل ­آلای رنگین کمان در برابر استرس ­های محیطی و بیماری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of feeding with Selenium enriched Saccharomyces cerevisiae on the growth and resistant of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against environmental stresses and Yersinia ruckeri

نویسندگان [English]

  • Amir Tukmechi 1
  • Raheleh Shahraki 2
1 Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Selenium is an essential micronutrient element due to the antioxidant and anti-cancer properties have attracted much attention. Organic form of this element has high bioavailability and toxicity is very low. The goal of this study was evaluate the effect of feeding by Selenium-enriched Saccharomyces cerevisiae as an organic form on the growth and resistant of rainbow trout. For this purpose, Six hundred rainbow trout with 29 ± 4 g mean weight were fed for a period of 60 days with a commercial pellet containing different concentration of Selenium Enriched yeast (106, 107 and 108 CFU/g of diet) and control diet (without complementation). Sampling was done for biometry at the day of 0 and 60 and at the end of trial the fish were challenged with thermal and hypoxia stresses, also an experimental challenge was scheduled with Yersinia ruckeri. Results showed that the addition of Selenium enriched yeast into the fish diet significantly (P<0.05) improved rainbow trout growth parameters in comparison the control. Also, the fish that received maximum level of Selenium enriched yeast (108 CFU/ml) had higher resistant against stresses and Yersinia ruckeri than the other groups. In conclusion, addition of selenium enriched Saccharomyces cerevisiae into diet could enhance the growth and resistant of rainbow trout against environment stresses and disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Selenium enriched
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Growth
  • Resistance