شناسایی و مقایسه تعداد و تنوع پرندگان پارک های ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 1390

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, گروه محیط زیست, ایران

2 دانشگاه شهید چمران, دانشکده ریاضی و کامپیوتر, ایران

چکیده

پرندگان گونه های شاخص جانوری را در بسیاری از فضاهای سبز تشکیل می دهند که بر آن اثرگذارند، به همین سبب شناسایی و مقایسه فصلی فراوانی و تنوع پرندگان در دو پارک ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 1390 انجام گرفت. بخشی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است و بخشی دیگر با استفاده از نرم افزار های Ecologycal Metodology هم چنین Excel و SPSS داده های آماری دوره سرشماری تجزیه و تحلیل شد. در مجموع در هر دو پارک 41 گونه متعلق به 21 خانواده شناسایی شد که بیش ترین تعداد پرندگان در پارک ملت به  خانواده Corvidae  (کلاغ سانان) با تعداد 287 قطعه و در پارک پردیس قائم به خانواده با  Passeridae (گنجشک سانان) با تعداد 228 تعلق داشتند. بررسی شاخص های تنوع گونه ای نشان داد که بیش ترین میزان شاخص هتروژنی شانون وینر و غنای گونه ای مارگالف در فصل پاییز و در پارک ملت با مقدار 3/90 و 4/27 و بیش ترین شاخص یکنواختی گونه ای هیل در فصل تابستان و در پارک پردیس قائم با میزان 0/76 بود . نتایج آزمون t-test بین تنوع پرندگان در دو فصل تابستان و پاییز1390 نشان داد که از نظر غنای گونه ای مارگالف تفاوت معنی داری بین دو پارک  ملت و پردیس قائم وجود دارد ولی از نظر سایر شاخص های یکنواختی و هتروژنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Compare the Number and Variety of birds in Mellat and Pardis Parks in Mashhad (Khorasan Razavi Provice) in summer and autumn of 2011

نویسندگان [English]

  • Hayedeh Tabasian 1
  • Behrouz Behrouzi Rad 1
  • Abdolrahman Rasekh 2
1 Islamic Azad University of Science and Research Branch of Khuzestan, Department of Environment, Iran
2 Faculty of Mathematics and Computer Science, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Birds are valuable animal species in many of green spaces and influence to them. So, Identifing and comparing the diversity and aboundance of bird’s species conducted in Mellat and Pardis city Parks in Mashhad during summer and autumn of 2011. The main research method based on descriptive - analystic, literature review and the other part by using ecological methodology also, Excel and SPSS softwares and analyzing data from the census period. Totally from both of the parks 41 species belonging to 21 families were identified that the highest number of birds were belonged to Corvidae family in the Mellat park(n=287) and Passeridae family in Pardis park(n=228). Indices of species diversity showed that the most amount of Shannon-Winner heterogeneity index and species richness of Margalef were 3/90 and 4/27 respectively in Mellat Park in autumn and the most evenness measure of Hill was 76% in Pardis Park in summer. T-test results between the diversity of birds illustrated that the Margalef’s species richness significant difference between the two parks but the other not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Aboundance
  • Biodiversity index
  • City parks
  • Mashhad city