شناسایی و مقایسه تعداد و تنوع پرندگان پارک های ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 1390

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, گروه محیط زیست, ایران

2 دانشگاه شهید چمران, دانشکده ریاضی و کامپیوتر, ایران

چکیده

پرندگان گونه های شاخص جانوری را در بسیاری از فضاهای سبز تشکیل می دهند که بر آن اثرگذارند، به همین سبب شناسایی و مقایسه فصلی فراوانی و تنوع پرندگان در دو پارک ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 1390 انجام گرفت. بخشی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است و بخشی دیگر با استفاده از نرم افزار های Ecologycal Metodology هم چنین Excel و SPSS داده های آماری دوره سرشماری تجزیه و تحلیل شد. در مجموع در هر دو پارک 41 گونه متعلق به 21 خانواده شناسایی شد که بیش ترین تعداد پرندگان در پارک ملت به  خانواده Corvidae  (کلاغ سانان) با تعداد 287 قطعه و در پارک پردیس قائم به خانواده با  Passeridae (گنجشک سانان) با تعداد 228 تعلق داشتند. بررسی شاخص های تنوع گونه ای نشان داد که بیش ترین میزان شاخص هتروژنی شانون وینر و غنای گونه ای مارگالف در فصل پاییز و در پارک ملت با مقدار 3/90 و 4/27 و بیش ترین شاخص یکنواختی گونه ای هیل در فصل تابستان و در پارک پردیس قائم با میزان 0/76 بود . نتایج آزمون t-test بین تنوع پرندگان در دو فصل تابستان و پاییز1390 نشان داد که از نظر غنای گونه ای مارگالف تفاوت معنی داری بین دو پارک  ملت و پردیس قائم وجود دارد ولی از نظر سایر شاخص های یکنواختی و هتروژنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها