ارتباط بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتوزها در خلیج گرگان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و جوی (INIOAS) ، تهران ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن ها با میزان تجمع فلزات سنگین (مس، سرب، روی، کروم و کبالت) در رسوبات خلیج گرگان بود. برای این منظور 13 ایستگاه در خلیج گرگان انتخاب و نمونه برداری در فصل تابستان 1389 با استفاده از نمونه بردار Van Veen انجام شد. میزان مواد آلی رسوب بین 9-1/75 درصد (1/72± 45/ 4 درصد) بود. میانگین شن ، سیلت و رس در خلیج گرگان به ترتیب 27/56± 23/38 درصد ، 18/3± 36/61 و 14/40± 39/76 درصد بود. در این بررسی در مجموع 5 رده، 8 خانواده و 8 گونه در خلیج گرگان شناسایی شدند. تراکم موجودات بین 5100 -466/66 عدد در متر مربع و میانگین تراکم موجودات گرگان 1450/78± 2350/67 بود. هم چنین میانگین شاخص Eveenness ، شانون و Richness به ترتیب 0/10±0/66، 0/45±0/78 و 0/35±0/69 بود و اختلاف آماری بین شاخص های بیولوژیک اندازه گیری شده در ایستگاه های مختلف وجود داشت (P<0/05). مقادیر مس، سرب، روی، کبالت و کروم به ترتیب بین 31/20-3/80 ،18/31-4/10، 75-13، 20/80-3/50 و 52-13 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. هم چنین میانگین غلظت مس، سرب، روی، کبالت و کروم به ترتیب 9/19±17/86 ، 5/16±11/33 ، 23/23±42/00 ، 6/00±10/61 و 15/71±31/69 میلی گرم بر کیلوگرم بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین همه شاخص های بیولوژیک اندازه گیری شده با غلظت فلزات در رسوب همبستگی منفی وجود داشت که نشان دهنده تاثیر منفی غلظت فلزات بر جوامع ماکروبنتوزی می باشد.

کلیدواژه‌ها