بررسی بیولوژیکی میگوی (macrobrachium nipponense (de haan،1849 در رودخانه سیاه درویشان، استان گیلان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه بیوسیستماتیک جانوری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران

3 دانشگاه گیلان, دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا, ایران

4 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر میگوی ماکروبراکیوم نیپوننز برای اولین بار از نظر بیوسیستماتیکی در رودخانه سیاه درویشان واقع در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور تعداد 813 نمونه از جمعیت های سه ایستگاه بالادست، میان دست و پایین دست رودخانه در فصول پاییز و زمستان 1390 و بهار 1391 بررسی شدند. نمونه ها با توجه به توصیف گونه Salman et al. در سال 2006، ماکروبراکیوم نیپوننز شناسایی و برای تایید، 22 نمونه برای دکتر De Grave در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه آکسفورد انگلستان فرستاده شد. تعداد تخم ها از 501 تا 3578، نسبت جنسی نر به ماده 1 به 1/4، تعداد دندانه های شکمی رستروم ماده ها و نرها صفر تا 6، تعداد دندانه های پشتی رستروم ماده ها 8 تا 18 و نرها از 10 تا 18 متغییر بود. همبستگی مثبت بین طول کل و وزن مرطوب برای نرها (0/95=R) و ماده ها (0/91=R) برآورد شد. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد (0/05>p) که میانگین وزن، طول کل، طول کاراپاس در جنس نر از ماده های بدون تخم بیش تر ولی از ماده های تخم دار کم تر و میانگین طول کارپوس، مروس، پروپودوس و پالم در جنس نر از ماده های بدون تخم و تخم دار بیش تر است.

کلیدواژه‌ها