بررسی بیولوژیکی میگوی (macrobrachium nipponense (de haan،1849 در رودخانه سیاه درویشان، استان گیلان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه بیوسیستماتیک جانوری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران

3 دانشگاه گیلان, دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا, ایران

4 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر میگوی ماکروبراکیوم نیپوننز برای اولین بار از نظر بیوسیستماتیکی در رودخانه سیاه درویشان واقع در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور تعداد 813 نمونه از جمعیت های سه ایستگاه بالادست، میان دست و پایین دست رودخانه در فصول پاییز و زمستان 1390 و بهار 1391 بررسی شدند. نمونه ها با توجه به توصیف گونه Salman et al. در سال 2006، ماکروبراکیوم نیپوننز شناسایی و برای تایید، 22 نمونه برای دکتر De Grave در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه آکسفورد انگلستان فرستاده شد. تعداد تخم ها از 501 تا 3578، نسبت جنسی نر به ماده 1 به 1/4، تعداد دندانه های شکمی رستروم ماده ها و نرها صفر تا 6، تعداد دندانه های پشتی رستروم ماده ها 8 تا 18 و نرها از 10 تا 18 متغییر بود. همبستگی مثبت بین طول کل و وزن مرطوب برای نرها (0/95=R) و ماده ها (0/91=R) برآورد شد. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد (0/05>p) که میانگین وزن، طول کل، طول کاراپاس در جنس نر از ماده های بدون تخم بیش تر ولی از ماده های تخم دار کم تر و میانگین طول کارپوس، مروس، پروپودوس و پالم در جنس نر از ماده های بدون تخم و تخم دار بیش تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological investigation of Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) in Siyadarvishan River, Guilan province

نویسندگان [English]

  • Marjan Tahghighi 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 2
  • Hamid Allaf Noverian 3
  • Hadyeh Tahghighi 4
1 Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Natural resources Faculty of Somehsara University, Somehsara, Iran
4 Agriculture Faculty of Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In the present study Macrobrachium nipponense shrimp were studied of biological for the first time in Siyadarvishan River in Guilan province. The number of 813 specimens of population was examined at three stations from upstream, midstream and downstream in seasons of autumn and winter in 1390 and spring in 1391. According to Salman et al. (2006) species description, the specimens were identified as Macrobrachium nipponense and twenty two specimens were sent to Dr. De Grave in the Oxford University Museum of Natural History in the United Kingdom for further verification . The number of eggs from 501 to 3578, Sex ratio of male to female 1 to 1.4, the number of ventral rostral teeth in males and females varied from 0 to 6, dorsal rostral teeth in females 8 to 18, in males 10 to 18. Positive correlation was between total length and wet weight for males(R=0.95) and females(R=0.91).The One-Way Interaction ANOVA results showed (P<0/05) that average weight, total length, carapace length was more in males than non ovigerous females and  average carpus length, merus, propodus and palm length was more in males than ovigerous and non ovigerous females. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp
  • Macrobrachium nipponense
  • Rostral teeth
  • Positive correlation