تاثیرجیره های تکمیلی حاوی آستازانتین و بتاکاروتن بر شاخص های تولیدمثلی ماهی طلایی (carassius auratus) و استرس ناشی از تراکم درمرحله انکوباسیون

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دادمان ، سازمان تحقیقات شیلات ایران ، رشت ، ایران

3 دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم دامی, ایران

چکیده

این تحقیق به ­منظور بررسی اثرات کاروتنوئیدهای آستازانتین و بتاکاروتن بر شاخص‌های تولیدمثلی و تنش ناشی از تراکم بالا در مراحل رشد و نمو جنینی ماهی طلایی (Carassius auratus) انجام شد. هفت تیمار شامل شش جیره حاوی کاروتنوئیدهای آستازانتین(A) و بتاکاروتن (B) با مقادیر 50، 100 و 150 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره به همراه یک جیره شاهد بدون کاروتنوئید اضافی (C) تهیه و به مدت چهار ماه به ماهیان داده شد. در پایان آزمایش، مولدین ماده با نرهای مولد یکسان (تغذیه شده باجیره شاهد) مورد تکثیر مصنوعی قرارگرفتند. مشخصات تکثیر در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. در مرحله انکوباسیون، تخم‌های لقاح یافته، در تیمارهای مختلف در انکوباتورهای با تراکم‌های ده هزار و بیست هزار تخم در لیتر، انکوبه شدند. نتایج نشان داد که نرخ لقاح تخم‌های مولدین در تیمارهای مختلف، با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند (0/05>P). نرخ بازماندگی تخم‌ها در فاصله لقاح تا شروع گاسترولاسیون، بین تیمارهای تراکم طبیعی و تراکم دو برابر، دارای اختلاف معنی‌داری بود (0/05>P). در این مرحله نرخ بازماندگی تخم در تمامی تیمارهای با تراکم طبیعی، بالاتر از تیمارهای با تراکم دو برابر بود. در زمان شکوفایی تخم‌ها، درصد آستازانتین از کاروتنوئید کل تخم، در انکوباتورهای با تراکم طبیعی، به‌طور معنی‌داری بیش تر از انکوباتورهای با تراکم دو برابر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of dietary astaxanthin and β-carotene supplementation on the reproductive indices of goldfish ) Carassius auratus) based on density-dependent stress in incubation stage

نویسندگان [English]

 • Babak Tizkar 1
 • Mohammad Soudagar 1
 • Mahmoud Bahmani 2
 • Seyyed Abbas Hosseini 1
 • Mohammad Chamani 3
1 Department of Fishery, Faculty of Fisheries and Environment, Agricultural sciences and natural resources of Gorgan University, Gorgan, Iran
2 Dadman International Sturgeon Research Institute, Iranian Fisheries Research Organization, Rasht, Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research was carried out in order to examination of the effects of astaxanthine and β-carotene supplementation on reproductive indices and the tensions induced by high density in the early development stage of goldfish embryos (Carassius auratus). The study was included seven treatments based six diets containing astaxanthine (A) and β-carotene (B) with three different levels of 50, 100, and 150 mg kg-1 of the diet, as well as a control diet which was devoid of any added carotenoid. The fish were fed using these diets for a period of 4 months. At the end of the experiment, the female fish were artificially bred with identical male fish (which were fed with the control diet). The various propagation indices in different treatments were compared. In the incubation phase, the fertilized eggs were incubated in batches containing 10000 eggs and 20000 eggs per liter. The result showed a significantly difference for egg fertilization rate betweendifferent treatments (P≤0.05). The egg survivability rate from fertilization up to the onset of gastrolasion stage turned out to be significantly different between treatments with normal density and treatment with double density (P≤0.05). In this stage, the egg survivability rate in the normal density treatment had higher than those treatments which had two times greater density than the normal one. In the egg development stage, and in the normal density treatments, the astaxanthine percentage out of the total carotenoid showed significant different rather than double density treatments.
*

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproduction
 • Astaxanthine
 • β-carotenoid
 • Goldfish
 • Tension
 • Incubation