مطالعه زیستی لاک پشت خزری (mauremys caspica caspica)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

2 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

در ایران 5 گونه لاک‌پشت دریایی، 3 گونه لاک‌پشت آب‌شیرین‌زی و 2 گونه لاک‌پشت خشکی‌زی وجود دارد. این تحقیق نتیجه‌ی مطالعه روی Mauremys caspica caspica می‌باشد که به لاک‌پشت خزری معروف است. تعداد 118 نمونه متعلق به استان‌های گلستان (72 نمونه) و مازندران (46 نمونه) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که این گونه دارای پوست بدن زیتونی تیره با خطوط موازی زرد رنگ در اندام‌های حرکتی، گردن و دم است. لاک پشتی نسبتاً تخت و دارای دو سپر روی دمی بوده و پل بین لاک‌های پشتی و شکمی استخوانی است. لاک شکمی دارای 6 جفت سپر و هم چنین 1 جفت سپرهای زیر بغلی و 1 جفت کشاله‌ی رانی می‌باشد و انتهای سپر‌های مخرجی نوک‌تیز است. جنس نر و ماده از روی موقعیت مخرج در سطح زیرین دم و وجود یا عدم وجود فرورفتگی سطح لاک شکمی قابل تشخیص است. انگشتان دست‌ها و پاها دارای پرده‌ی شنا بوده و به ترتیب دارای پنج و چهار چنگال می‌باشند. در نرها بیش ترین فراوانی طول مستقیم لاک پشتی ((SCL1،(33/87 درصد) در فاصله‌ی 119/80-96/93 میلی متر و در ماده‌ها (25 درصد) در فاصله‌ 199/41-174/153 میلی متر بوده و زالوی  Placobdella costata متعلق به راسته Rhynchobdellida و خانواده Glossiphoniidae بر روی برخی از آن ها شناسایی شد. در این تحقیق نسبت جنسی (نر به ماده)  1:1 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Study of the Caspian Pond Turtle (Mauremys caspica caspica)

نویسندگان [English]

  • Haji Gholi Kami 1
  • Reza Yadollahvand 2
  • Mohammad Reza Kalbassi 3
1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan
2 Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nour
3 Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nour
چکیده [English]

Five species of sea turtles, 3 species of freshwater turtles and 2 species of terrestrial turtles exists in Iran. This research is result of study on the Mauremys caspica caspica is known as the Caspian pond turtle. 118 specimens from Golestan province (72 specimens) and Mazandaran (46 specimens) were studied. The results indicate that this species has dark olive integument with yellow parallel stripes in the limbs, neck and tail. Carapace is relatively flat and has two supracaudal scutes and the bridges between the carapace and plastron are bony. The plastron has 6 pairs of scutes, one pair of axillary scutes and one pair of inguinal scutes and end of anal scutes is pointed. The males and females are distinguishable with anus position on the bottom surface of the tail and the presence or absence of plastron surface concavity. Fore and hind limbs have swimming membranes and 5 and 4 claws respectively. Maximum straight carapace length frequency (33.87%) was between 96.93-119.80 mm in males and (25%) was between 174.53-199.41 mm in females. Turtle leech, Placobdella costata belonging to the order Rhynchobdellida and family Glossiphoniidae was identified in some specimens. Sexual ratio (male/female) was 1:1 in this research.                    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian turtle
  • Mauremys caspica caspica
  • Golestan and Mazandaran provinces