مطالعه زیستی لاک پشت خزری (mauremys caspica caspica)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

2 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

در ایران 5 گونه لاک‌پشت دریایی، 3 گونه لاک‌پشت آب‌شیرین‌زی و 2 گونه لاک‌پشت خشکی‌زی وجود دارد. این تحقیق نتیجه‌ی مطالعه روی Mauremys caspica caspica می‌باشد که به لاک‌پشت خزری معروف است. تعداد 118 نمونه متعلق به استان‌های گلستان (72 نمونه) و مازندران (46 نمونه) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که این گونه دارای پوست بدن زیتونی تیره با خطوط موازی زرد رنگ در اندام‌های حرکتی، گردن و دم است. لاک پشتی نسبتاً تخت و دارای دو سپر روی دمی بوده و پل بین لاک‌های پشتی و شکمی استخوانی است. لاک شکمی دارای 6 جفت سپر و هم چنین 1 جفت سپرهای زیر بغلی و 1 جفت کشاله‌ی رانی می‌باشد و انتهای سپر‌های مخرجی نوک‌تیز است. جنس نر و ماده از روی موقعیت مخرج در سطح زیرین دم و وجود یا عدم وجود فرورفتگی سطح لاک شکمی قابل تشخیص است. انگشتان دست‌ها و پاها دارای پرده‌ی شنا بوده و به ترتیب دارای پنج و چهار چنگال می‌باشند. در نرها بیش ترین فراوانی طول مستقیم لاک پشتی ((SCL1،(33/87 درصد) در فاصله‌ی 119/80-96/93 میلی متر و در ماده‌ها (25 درصد) در فاصله‌ 199/41-174/153 میلی متر بوده و زالوی  Placobdella costata متعلق به راسته Rhynchobdellida و خانواده Glossiphoniidae بر روی برخی از آن ها شناسایی شد. در این تحقیق نسبت جنسی (نر به ماده)  1:1 بوده است.

کلیدواژه‌ها