اثر سایمتیدین بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (.cyprinus carpio l)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

2 گروه شیلات و علوم محیط زیست ، دانشگاه تهران ، کرج ، ایران

چکیده

سایمتیدین یک مهار کننده گیرنده H2 هیستامین است و مشخص شده که این دارو بر سیستم ایمنی تاثیر گذار است. در این تحقیق تاثیر سایمتیدین به صورت خوراکی بر فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بررسی شد. برای این منظور 60 عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزن 10 ±80 گرم به مدت 6 هفته با غذای حاوی 0 (گروه شاهد) ، 50 ، 100 و 200 میلی گرم سایمتیدین به ازای هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند و همه گروه ها دارای 3 تکرار بودند سپس فاکتورهای خونی آن ها بررسی گردید. نتایج نشان داد تعداد گلبول های سفید ، تعداد گلبول های قرمز ، مقدار هماتوکریت و هموگلوبین در گروه های آزمایشی به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بوده است (P<0/05). مقدار کورتیزول و فعالیت عامل مکمل در گروه های تیمار کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (P<0/05). اختلاف معنی داری در مقدار پروتئین تام ، آلبومین ، گلوبولین ، MCV، MCH و MCHC در بین گروه های مختلف دیده نشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد افزودن سایمتیدین به جیره غذایی ماهیان می تواند موجب افزایش ایمنی غیر اختصاصی ماهیان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survery of the cimetidine effect on hemoral parameters in common carp (Cyprinus carpio L)

نویسندگان [English]

  • Asieh Ahmadpour 1
  • Seyyed Mehdi Hosseini fard 1
  • Bagher Mojazi amiri 2
1 Islamic Azad University, Babol–Branch, Babol, Iran
2 Department of Fishery and Environmental Sciences, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Cimetidine is a potent histamine H2-receptor antagonist. It was found that these drugs, affect the immune system. In order to determine the immunomodulatory effect of dietary intake of cimetidine in the common carp (80±10g), specimen was of diets containing 0 (control), 50, 100 and 200mg cimetidine Kg-1 of dry diet. hemoral parameters were determined after 6 weeks. The total erythrocyte count, hemoglobin content, hematocrit value and white blood cell count were significantly (P<0.05) higher than in cimetidine supplemented groups. The cortisol and C3 value were significantly (P<0.05) lower than in fish treated with cimetidine. The total serum protein, albomin and globulin contet were not significantly changed. The finding of the present study suggested that the incur of cimetidine in the diet of common carp enhanes the non-specific immunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • Cimetidine
  • Hemoral parameters
  • Non-specific immunity