بررسی ریخت شناسی هموسیت های دو گونه خرچنگ گیاه خوار صخره ای(grapsus albolineatus) و شناگر آبی(segnis portunus) در استان هرمزگان

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران

3 سازمان تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران

چکیده

این مطالعه جهت بررسی نوع هموسیت در دو گونه خرچنگ (Grapsus albolineatus)و  (segnis Portunus)و شناسایی برخی پارامتر های زیستی و بیومتریک مانند شمارش افتراقی و قطر هموسیت به وسیله‌ میکروسکوپ نوری در آب های استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) در بهمن 1391 انجام گردید. بر اساس اندازه سلول و وجود گرانول‌های سیتوپلاسمی و نسبت هسته به سیتوپلاسم سه گروه اصلی هموسیت شامل سلول‌های هیالینوسیت، سلول‌های گرانولوسیت کوچک (SGC) و سلول‌های گرانولوسیت بزرگ (LGC) در هر دو گونه شناسایی شدند. نتایج ما نشان داد که ارتباط معنی داری بین جنسیت و هر یک از انواع سلول‌ خونی و هم چنین بین مجموع سلول‌ها در دو گونه وجود ندارد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که اندازه انواع سلول‌های خونی در خرچنگ گیاه خوار صخره‌ای به صورت معنی داری از خرچنگ شناگر آبی کوچک تر بود (P<0/05). در خرچنگ گیاه خوار صخره‌ای سمی‌گرانولوسیت و در خرچنگ شناگر آبی هیالینوسیت نوع غالب سلول‌ها بودند، به ترتیب 51/77 و 47/15. بین دو گونه از لحاظ قطر سلول‌های سمی‌گرانولوسیت و گرانولوسیت اختلاف معنی داری وجود داشت و قطر سلول‌ها در خرچنگ آبی بیش تر بودند (p<0/05) اما، درمورد سلول‌های هیالینوسیت اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of morphometric hemocytes of two crab species Grapsasal bolinearus and Portnnus segnis in Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Anahita Fashandi 1
  • Shahla Jamili 2
  • Fariborz Ahtshami 3
  • Tooraj Valinasab 3
1 Department of Marine Biology Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran
3 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to identify hemocyte type and assess some biological and biometric parameters such as differential count and hymocyte diameter in two crab species Grapsus albolineatus and Portunus segnis under light microscopy in the Persian Gulf covering Hormozgan province waters. Research samplings were carried out in Februrary 2011. According to cell size, presence or absence of cytoplasmic granules and nucleocytoplasmic ratio, three main groups of hemocyte have been recognized in both species: hyalinocyte, Small granulocyte (SGC) and large granulocyte (LGC). Our results showed that there is no significant relationship between gender and any kinds of the blood cell and also among total cells in the two species. The study showed that the size of blood cells in G. albolineatus was significantly smaller than the blue swimmer crab (P<0.05). In G. albolineatus semigranolocyte and in P. segnis hyalinocyte was the most predominant hemocyte, respectively 51.77% and 47.15%. Between the two species in terms of blood cell diameter significant difference existed and semigranolocyte and granulocyte dimeters were higher in P. segnis (P<0.05). However, hyalinocyte dimeter proved no significant discrepancy in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemocyte
  • Hyalinocyte
  • Small Granulocyte (SGC)
  • Large Granulocyte (LGC)
  • Persian Gulf