بررسی مطلوبیت زیستگاه تنگ پوتک واقع در منطقه حفاظت شده دنا به عنوان زیستگاه گوزن زرد ایرانی با استفاده از مدل swot

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، اهواز، ایران

2 گروه شهرسازی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شوشتر ، شوشتر ، ایران

3 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه پردیس شوکت آباد،بیرجند، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران

چکیده

با توجه به این که بزرگ ترین عامل تهدید کننده حیات وحش در حال حاضر نابودی زیستگاه ­ها می باشد ، مدیریت زیستگاه یکی از ارکان عمده مدیریت حیات وحش به شمار می رود که بایستی قبل از اتخاذ هر گونه سیستم مدیریتی به درستی مورد توجه قرار گیرد و برای مدیریت زیستگاه هر گونه، باید شرایط و فاکتورهای اساسی زیستگاه و نیازهای گونه شناسایی گردد. هدف از این مطالعه، بررسی زیستگاه تنگ پوتک، واقع در منطقه حفاظت شده دنا به عنوان زیستگاه گوزن زرد ایرانی می­ باشد. برای این مهم، نقشه طبقات شیب ، ارتفاع، جاده­ ها و روستاهای مجاور منطقه و تراکم پوشش گیاهی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و شاخص­ های تنوع گونه ­ای گیاهان براورد شد. هم چنین تعداد دام در منطقه و کاربری ­های موجود در منطقه بررسی و براساس مدل سوات ، منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که منطقه به دلیل ارتفاع زیاد ، شیب­ های تند، کاربری ­های کشاورزی در منطقه، نزدیکی به جاده و روستا و دمای پایین هوا در زمستان، قادر به تأمین نیازهای زیستگاهی گوزن زرد ایرانی نیست.

کلیدواژه‌ها