مطالعه خواص ضد میکروبی ترکیبات فلاونوئیدی اسفنج دریایی gelliodes carnosa (خلیج فارس)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اسفنج دریایی گونه Gelliodes carnosa از آب های ساحلی استان بوشهر و از عمق 6-5 متری جمع آوری و ترکیبات فلاونوئیدی آن طبق روش های استاندارد استخراج شد. فعالیت ضد باکتری و ضد قارچی عصاره ی فلاونوئیدی به دست آمده به روش دیسک گذاری روی 14 میکروارگانیسم بیماری زاStaphylococcus aureus(PTCC 1189) ،Bacillus subtilis(PTCC 1156) ، Escherichia coli(PTCC 1763) ، Pseudomonas aeroginosa(PTCC 1310) ، Proteus mirabilis(PTCC 1076) ، Candida albicans(PTCC 5027) ، Fusarium solani(PTCC 5248) ، Aspergillus niger(PTCC 5223) ، Serattia marcescens ، Klebsiella pneumonia ، Saprolegnia parasitica ، Saprolegnia sp. ، Fusarium sp.1 و Fusarium sp.2 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت 58% از این میکروارگانیسم ها توسط عصاره های فلاونوئیدی متوقف گردید. خواص ضد قارچی این ترکیبات نسبت به خواص ضد باکتری آن ها کم تر بود. فعالیت بازدارندگی رشد این ترکیبات روی باکتری های گرم مثبت بیش تر از باکتری های گرم منفی بود و قطر هاله های عدم رشد به دست آمده بین 14-9 میلی متر بودند. بیش ترین تاثیر این عصاره روی باکتری های B. subtilis و P. mirabilis به ترتیب با هاله ی عدم رشد 14 و 13 میلی متر بود. اثر بازدارندگی ترکیبات فلاونوئیدی روی قارچ های رشته ای به جز قارچ های ساپرولگنیه ضعیف بود. با توجه به این نتایج می توان اسفنج Gelliodes carnosa را به عنوان منبعی جدید برای ترکیبات فلاونوئیدی جهت مقابله با برخی عوامل بیماری زا معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها