بررسی ترادف دو گونه از موش های جهنده جنس allactaga به نام های دوپای هاتسون و دوپای فیروز در استان اصفهان با استفاده از صفات ریختی و دندانی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، وضعیت مترادف بودن گونه دوپای فیروز و دوپای هاتسون با استفاده از ریخت سنجی صفات جمجمه ­ای و دندانی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 12 نمونه دوپا از سه منطقه میرآباد شهرضا، حنا و ورزنه (تالاب گاوخونی) در استان اصفهان جمع ­آوری شد. صفات جمجمه ­ای نمونه­ ها با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 0/01 میلی ­متر و صفات دندانی 9 نمونه با کمک نرم­ افزار Micromeasure 3.3 اندازه­ گیری گردید و آنالیزهای آماری به روی آن ها انجام گرفت. علاوه بر اندازه­ های به دست آمده در این مطالعه، داده­ های مطالعات پیشین نیز در تحلیل­ ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بررسی صفات ریختی نشان داد که نمونه ­های میرآباد، حنا و ورزنه به ترتیب دوپای فیروز، دوپای ویلیام و دوپای هاتسون هستند که این گزارشی جدید از حضور گونه­ هاتسون در منطقه­ ورزنه (تالاب گاوخونی) است. تحلیل ­های آماری صفات جمجمه ­ای و دندانی این مطالعه، جدایی دوپای فیروز و دوپای هاتسون را به اثبات نرساند، بر این اساس احتمالاً آن ها تشکیل دو زیرگونه مجزا از گونه دوپای هاتسون را می ­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing synonymy status of Allactaga firouzi and Allactaga hotsoni using cranial and dental morphometric characters

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahimi-Pozveh
  • Mansoureh Malekian
  • Mahmoud-Reza Hemami
Department of Natural Resource Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In the present study, synonymy status of Allactaga firouzi and Allactaga hotsoni was examined, using cranial and dental measurements. Nine Dipodidae specimens from three regions in the Isfahan province (Mirabad-Shahreza, Hanna and Varzaneh-Gavkhooni) were collected. All measurements were recorded on each cranial using a digital caliper (0.01mm) and dental characters were measured, using Micromeasure 3.3 software and statistical analyses were performd. In addition morphometrics data from previous studies were used in analyses. The results showed that specimens of Mirabad, Hanna and Varzaneh were A. firouzi, A. williamsi and A. hotsoni respectively, that it is a new report about the presence of A. hotsoni in Varzaneh (Gavkhooni) region. A. firouzi was not separated from A. hotsoni based on statistical analyses on cranial and dental measurements. Therefore A. firouzi may be a subspecies of A. hotsoni.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allactaga firouzi
  • Allactaga hotsoni
  • morphometric
  • cranial characteristics
  • dental characteristics