سنجش تجمع عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در عضلات ماهیان سفید(rutilus frisii kutum) و کپور(cyprinus carpio) دریای خزر در آب های ساحلی استان مازندران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده شیمی، گروه شیمی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، در نیمه دوم سال 1389، پس از تعیین ایستگاه های بابلسر، فریدون کنار، محمود آباد، رستم رود نور، پارک جنگلی سی سنگان و نوشهر در حوزه‌ جنوب مرکزی دریای خزر در آب های ساحلی استان مازندران غلظت عناصر مفید و ضروری کلسیم، منیزیم و وانادیوم در بافت عضلات خوراکی 36 نمونه از دو گونه ماهی اقتصادی و پر مصرف در شمال کشور شامل ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)و کپور (Cyprinus carpio) پس از نمونه ‌برداری، آماده سازی و هضم استاندارد اسیدی با روش طیف سنج جذب اتمی با شعله مورد سنجش قرار گرفت. میانگین متوسط غلظت عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در بافت عضلات خوراکی ماهی سفید به ترتیب 0/10 ±14/08، 0/08±5/27 و 0/00±0/04 میکرو گرم بر گرم وزن خشک نمونه به دست آمد. هم چنین میانگین متوسط غلظت عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در بافت عضلات خوراکی ماهی کپور به ترتیب 0/39±13/25، 0/23±7/98 و 0/07±0/10 میکرو گرم بر گرم وزن خشک نمونه اندازه‌ گیری شد. بررسی آماری برای مقایسه میانگین میزان عناصر فوق در بافت عضله خوراکی ماهی‌ سفید و کپور در سطح اطمینان 95% نشان داد که در تمامی ایستگاه‌ها میانگین میزان عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در عضله خوراکی ماهی‌سفید با میانگین میزان آنان در عضله خوراکی ماهی‌کپور تفاوت معنی‌ دار دارد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the accumulation of calcium, magnesium and vanadium in Rutilus frisii kutum and Carp (Cyprinus carpio) muscle in the coastal waters of the Caspian Sea, Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • Akbar Elsagh
Faculty of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study done in second half of 2010, after analyzing stations in Babolsar, Fereydoonkenar, Mahmoudabad, Rostamrood in nour, Park Jangali Sisangan and Noshahr in south central area in the coastal waters of the Caspian sea province useful essential trace elements like calcium, magnesium and vanadium, in the edible muscle tissue of 36 samples of fish species in the north country economy and high consumption of Rutilus frisii Kutum and Carp (Cyprinus carpio) after sampling preparation and acid digestion method with the standard spectrum gauge was measured with flame atomic absorption spectroscopy. Mean concentration of calcium, magnesium and vanadium in the edible muscle tissue of Rutilus frisii Kutum, respectively, 14.08±0.10, 5.27±0.08 and 0.04±0.00 (μg g-1) dry weight samples were obtained. Also, the mean average concentration of calcium, magnesium and vanadium in muscle, edible Carp (Cyprinus carpio), respectively, 13.25±0.39, 7.98±0.23 and 0.10±0.07 (μg g-1) dry weight measured. Statistical evaluation of mean values for these elements in the edible muscle tissue of Rutilus frisii Kutum and Carp (Cyprinus carpio) in the 95% confidence level showed that the average of all stations in the amount of calcium, magnesium and vanadium in the edible muscle in Rutilus frisii Kutum is significantly different from their average levels in the edible muscle in Carp (Cyprinus carpio) (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus frisii kutum
  • Cyprinus carpio
  • Ca
  • Mg
  • V
  • Mazandaran Province
  • Caspian Sea