سنجش تجمع عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در عضلات ماهیان سفید(rutilus frisii kutum) و کپور(cyprinus carpio) دریای خزر در آب های ساحلی استان مازندران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده شیمی، گروه شیمی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، در نیمه دوم سال 1389، پس از تعیین ایستگاه های بابلسر، فریدون کنار، محمود آباد، رستم رود نور، پارک جنگلی سی سنگان و نوشهر در حوزه‌ جنوب مرکزی دریای خزر در آب های ساحلی استان مازندران غلظت عناصر مفید و ضروری کلسیم، منیزیم و وانادیوم در بافت عضلات خوراکی 36 نمونه از دو گونه ماهی اقتصادی و پر مصرف در شمال کشور شامل ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)و کپور (Cyprinus carpio) پس از نمونه ‌برداری، آماده سازی و هضم استاندارد اسیدی با روش طیف سنج جذب اتمی با شعله مورد سنجش قرار گرفت. میانگین متوسط غلظت عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در بافت عضلات خوراکی ماهی سفید به ترتیب 0/10 ±14/08، 0/08±5/27 و 0/00±0/04 میکرو گرم بر گرم وزن خشک نمونه به دست آمد. هم چنین میانگین متوسط غلظت عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در بافت عضلات خوراکی ماهی کپور به ترتیب 0/39±13/25، 0/23±7/98 و 0/07±0/10 میکرو گرم بر گرم وزن خشک نمونه اندازه‌ گیری شد. بررسی آماری برای مقایسه میانگین میزان عناصر فوق در بافت عضله خوراکی ماهی‌ سفید و کپور در سطح اطمینان 95% نشان داد که در تمامی ایستگاه‌ها میانگین میزان عناصر کلسیم، منیزیم و وانادیوم در عضله خوراکی ماهی‌سفید با میانگین میزان آنان در عضله خوراکی ماهی‌کپور تفاوت معنی‌ دار دارد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها