بررسی سرعت جذب فلز کادمیوم در آمفی پود غالب سواحل استان گلستان(pontogammarus maeoticus)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

تحقیق حاضردر سال 1386به منظور بررسی سرعت جذب فلز کادمیوم در آمفی پود غالب در سواحل استان گیلان (Pontogammarus maeoticus) (انزلی)انجام گرفت. آلودگی اکوسیستم های آبی (رودخانه ها و به خصوص مصب رودخانه ها) به طور مستقیم و غیر مستقیم و نهایتا" آلودگی دریاها امروزه یکی از مسائل محیط زیست به شمارمی آیند اهداف مورد نظر مقایسه مقادیر حاصله با حد مجاز استاندارد های جهانی و نیز تعیین سرعت جذب این فلز درگاماروس می باشد. در این مطالعه پس از تعیین 5 ایستگاه در سواحل انزلی، نمونه برداری و آنالیز آن ها طبق روش استاندارد MOOPAM صورت گرفت و غلظت عنصر سنگین کادمیم در گاماروس های این 5 ایستگاه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گردید.در مرحله بعدی از تحقیقات نمونه زنده از پاک ترین  ایستگاه (منطقه ای که غلظت کادمیم در پیکر گاماروس های آن منطقه نسبت به سایر ایستگاه ها در پایین ترین حد بود یعنی ساحل قو) جمع آوری شد و به آزمایشگاه منتقل گردید و در مرحلة آخر تحقیقات پس از جمع آوری نمونه زنده از پاک ترین ایستگاه و انتقال به آزمایشگاه در داخل آکواریوم محلول هایی با غلظت 0/004-  0/006-  0/008 پی پی ام ازکادمیوم تهیه شد و یک آکواریوم هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و در دوره های زمانی 24 – 48 -72 – 96 ساعت نرخ جذب فلز کادمیم توسط گاماروسontogammarus maeoticus سنجیده شد. نتایج حاصل نشانگر این موضوع بود که تفاوت معنی داری از لحاظ آلودگی فلز کادمیم در ایستگاه های بررسی شده وجود داشت و ساحل قو، پاک ترین ایستگاه مورد مطالعه نسبت به ایتگاه های دیگر می باشد. نتایج حاصل از سرعت جذب این فلز توسط پنتوگاماروس بیانگر این موضوع بود که گاماروس می تواند با سرعت 0/016725 میلی گرم در لیتر در روز این فلز را از محیط جذب کند. این نتایج نشان می دهد که با گذشت زمان میزان جذب کادمیوم افزایش پیدا کرده است و با افزایش غلظت کادمیم در تیمار میزان جذب کادمیم افزایش پیدا کرده است. هم چنین پس از تعیین نرخ جذب فلز کادمیوم این نتیجه حاصل گردید که هر چه غلظت فلز کادمیوم در محیط بیش تر شود سرعت جذب آن توسط این موجود افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of absorption rate of heavy metal Cd in Amphipod (pontogammarus maeoticus)of Gilan coastal

نویسندگان [English]

  • Arash Yarmohammadi Tooski
  • Marzieh Hashemi Damoochali
Sciences & Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today direct and indirect pollution of aquatic ecosystem (rivers, especially estuaries) and consequently pollution of seas is one of the main problems in our environment. In this research, the rate of Cd in Pontogammarus in Anzali coast was monitored and absorption rate of Cd were measured. In this survey, after determining of 5 stations in Anzali coastal, sampling and analyzing of them were done with the standard MOOPAM method, then the concentration of Cd in Pontogammarus of 5 stations was measured and analyzed. In the next stage, alive samples from the cleanest station the zone with the least concentration of Cd in Gammarus body, (Goo Beach) were collected and transferred to aquariums with different concentration of Cd the Laboratory. Then the absorption of Cd in several concentrations of 0.004, 0.006 and 0.008 by Pontogammarus was measured in time periods of 24, 48, 72 and 96 hours. The results of absorption rate of this heavy metal by Gammarus also indicated that Gammarus can absorb Cd with the rate of 0/016725mg/lit/day from the environment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cd
  • Gammarus
  • Pontogammarus maeoticus
  • Dead concentration