اثر سن روی برخی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis، Richardson ۱۸۴۵)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاهی آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

به منظور تعیین مقادیر برخی از پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور سرگنده پرورشی ۸۰ عدد ماهی کپور سرگنده در سنین ۹، ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه سالم پرورش یافته در مرکز تکثیر و پرورش ماهی واقع در شهرستان رشت، از ناحیه سیاهرگ یا سرخرگ دمی خونگیری بعمل آمد و پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خونی به روش استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. آنالیز آماری نشان داد، با افزایش سن مقدار کلسترول و نوتروفیل افزایش یافته و از یک گروه سنی به گروه سنی دیگر این افزایش دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). مقدار گلوکز، هموگلوبین (Hb)و هماتوکریت (HCT) در گروه سنی 12 ماهه نسبت به سایر گروه های سنی افزایش یافته و دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). مقدار متوسط غلظت هموگلوبین گلبول های (MCHC) و تعداد گلبول قرمز (RBC) در گروه سنی 24 ماهه نسبت به سایر گروه های سنی افزایش یافته و دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). میزان تری گلیسرید، پروتئین، کلسیم، مقدار متوسط حجم گلبولی MCV)) و مقدار متوسط وزن هموگلوبین گلبولی (MCH) در گروه سنی 36 ماهه نسبت به سایر گروه های سنی افزایش یافته و دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). مقدار فسفر غیرآلی در بین گروه سنی 9 ماهه با دیگر گروه های سنی افزایش مشاهده شده که دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). ولی در سایر پارامترها شامل تعداد گلبول سفید، تعداد لنفوسیت (Lym)و مونوسیت (Mon) اختلاف معنی دار آماری به دست نیامد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of age on some hematological cellular and biochemical factors in bighead carp (Aristichthys nobilis)

نویسندگان [English]

  • Iman Heydari
  • Hosseain Khara
  • Shaban Ali Nezami
  • Habib Vahabzadeh
Islamic Azad University, Lahijan Branch, P.O.Box: 1616 Lahijan, Iran
چکیده [English]

To determine levels of some hematological and biochemical factors in cultured bighead carp 80 specimens of 9, 12, 24 and 36 months old were collected from aquaculture center in Rasht, Giulan Province and hematological sampling were done from their caudal fin and then were analyzed. In this study, statistical analyzes showed that by increasing of age, the level of cholesterol and neutrophile were increased and in each age groups has significant difference (P<0.05). The amount of glucose, hemoglobin (Hb) and hematocrit (HCT) in 12-month group were increased and compared to other age groups has significant statistical difference (P<0.05). Average amounts of hemoglobin concentration of globules (MCHC) and the numbers of red globules (RBC) in 24-month age group were increased and have significant difference (P< 0.05). The amount of triglyceride, protein, calcium, average amount of the weight of globular hemoglobin (MCH) in 36-month age group compared to other age groups were increased and have significant differences (P<0.05). The level of non-organic phosphorus in 9-month age group with other age groups was increased which has significant difference (P<0.05). But in other parameters including: The number of phagocytes, the number of lymphocytes (Lym) and monocytes (Mon), it has not significant difference (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristichthys nobilis
  • blood
  • age