بررسی تنوع گونه ای شکم پایان سواحل شمالی خلیج فارس (استان بوشهر)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، صندوق پستی:1915

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، صندوق پستی: 1915

چکیده

شکم پایان گروه مهمی از کفزیان اکوسیستم های آبی می باشند که در زنجیره غذایی و تغذیه ماهیان و سخت پوستان نقش اساسی دارند. این تحقیق در سال ۱۳۸۸ به منظور شناسایی و بررسی تنوع گونه ای شکم پایان در سواحل استان بوشهر (خلیج فارس) انجام شد. نمونه برداری در ۴ ایستگاه بندر دیلم، بوشهر، بندر دیر و بندر کنگان (ساحل حرا) در دو فصل بهار و تابستان به صورت ماهانه با ۳ تکرار انجام شد. نمونه برداری توسط کوادرات صورت گرفت و نمونه ها براساس منابع معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. برای بررسی تنوع گونه ای و تعیین گونه های غالب شکم پایان از دو شاخص شانون و سیمپسون استفاده شد. در این تحقیق ۱۲ جنس و ۱۴ گونه از شکم پایان شناسایی گردید. در فصل بهار، بیش ترین میزان شاخص شانون مربوط به بندر دیر با 1/557=و کم ترین میزان آن 0/615=H در بندر کنگان مشاهده شد. هم چنین در فصل تابستان، بیش ترین میزان شاخص سیمپسون مربوط به بندر کنگان با 0/621= λ و کم ترین میزان آن مربوط به بندر دیر در فصل بهار با 0/264 =λ مشاهده شد. بیش ترین و کم ترین تنوع شکم پایان به ترتیب در سواحل بوشهر و بندر کنگان مشاهده شد. فراوانی شکم پایان با افزایش دما در فصل تابستان کاهش می یابد. گونه Turritella fultoni در هر چهار ایستگاه مورد مطالعه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity of gastropoda in the northern coasts of the Persian Gulf (Boushehr Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Velayatzadeh 1
  • Hoda Mahab 2
  • Mohsen Hoseini 3
1 Young Researchers Club, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, P.O.Box: 1915 Ahvaz, Iran
2 Department of Marine Biology, Marine Sciences and Technology of Khoramshahr University, P.O.Box: 669 Khoramshahr, Iran
3 Department of Fisheries, Islamic Azad University , , Ahvaz Branch, P.O.Box: 1915 Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Gastropods are one of the most important Benthos in the aquatic ecosystems and have major role in food chain. The gastropod samples were collected from 4 stations of Daier, Deylam, Bushehr and Kangan ports in the north-west of the Persian Gulf with three replicates in spring and summer. Sampling was carried out by using quadrate and then gastropods were identified. For assessing the species diversity and to determine the dominant species of gastropods, the Shannon and Simpson indices were estimated. In this study, 14 species belong to 12 genera were identified. The results indicated that the highest Shannon index was found in spring in Daier port with H=1.557 and the lowest value was in spring in Kangan port with H=0.615. The highest and the lowest Sympson index was estimated in summer in Kangan station with λ=0.621 and in spring in Daier station with λ=0.264, respectively. Also the highest and the lowest species diversity of gastropods were in Bushehr and Kagan stations, respectively. Results showed, in summer, by increasing temperature, the abundance of gastropods was decreased. Also it is noteworthy to mention that the Turritella fultoni species was found in all stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molluscs
  • Gastropoda
  • Specise diversity
  • Persian Gulf