تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی(Pangasius hypophtalamus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، آزاد اسلامی دانشگاه ، واحد اهواز ، صندوق پستی 1915 اهواز ، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تغذیه با اسپیرولینا بر سیستم ایمنی ماهی پنگوسی (Pangasius hypophthalmus) انجام شد.به این منظور۱۱۲ عدد ماهی پنگوسی با وزن متوسط ۸±۲۱گرم به صورت کاملا تصادفی در ۵ آکواریوم شیشه ای توزیع شدند. برای این تحقیق پودر اسپیرولینا در قالب ۴ تیمار(۵/۲، ۵، ۵/۷ و ۱۰درصد) به جیره پایه اضافه شد و یک تیمار به عنوان شاهد (تیمار۱) با جیره پایه مورد تغذیه قرار گرفت. طول دوره غذا دهی ۳۵ روز و روزانه ۵ مرتبه به میزان ۳ درصد وزن کل توده زنده در نظر گرفته شد. در انتهای دوره از۵۰ عدد ماهی (۱۰ عدد از هر تیمار) از طریق ورید ساقه دمی (Caudal vein) خونگیری شد و پارامترهای خون شناسی شامل: شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید به روش های متداول آزمایشگاهی اندازه گیری گردید. از میان فاکتورهای مورد بررسی شمارش کلی گلبول های سفید، مونوسیت و ائوزینوفیل تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (P≥۰.۰۵). تعداد نوتروفیل افزایش معنی داری (در سطح اطمینان ۹۵ درصد) در سایر تیمارها نسبت به گروه شاهد داشت.از نظر تعداد لنفوسیت تفاوت معنی داری بین گروه شاهد و سایر تیمارها مشاهده گردید و بیش ترین تعداد لنفوسیت در گروه شاهد دیده شد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تیمارهای مورد استفاده از اسپیرولینا در این تحقیق تاثیر چندانی بر ایمنی اختصاصی ماهی پنگوسی ( P. hypophtalamus) ندارد اما تعداد نوتروفیل ها را افزایش خواهد داد. افزایش تعداد نوتروفیل نشان دهنده تاثیر اسپیرولینا را بر فعالیت فاگوسیتوز و بهبود ایمنی غیراختصاصی در این گونه می باشد.

کلیدواژه‌ها