تعیین سن ماهی مرکب (Sepia pharaonis) با استفاده از استاتولیت درخلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14155

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: 6116-14155

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین ساختار سنی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) در حوزه آب های استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان با استفاده از استاتولیت و طی فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. بدین منظور ۸۰ نمونه ماهی مرکب جمع آوری و اندازه گیری های مورفومتریک و تعیین جنسیت انجام گرفت. استخراج استاتولیت ها به روش تشریح (جراحی) و آماده سازی آن ها برای شمارش حلقه های رشد با کاغذهای ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ در حضور آلومینا و EDTA 0/1 مولار صورت پذیرفت. در نهایت رابطه طول مانتل و وزن در هر دو جنس نر و ماده بیانگر رشد ایزومتریک ماهی مرکب ببری بود. نتایج شمارش حلقه ها نشان داد سن ماهی مرکب ببری با حداکثر طول مانتل 32/5 سانتی متر ۳ سال می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age determination of cuttlefish (Sepia pharaonis) of the Persian Gulf and Oman Sea using statolith

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Fatemeh Sorayya 1
  • Tooraj Valinassab 2
  • Pargol Ghavam Mostafavi 1
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, P.O.Box: 14515-775 Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the aging of pharaoh cuttlefish (Sepia pharaonis) as the most dominant cephalopod species in the Persian Gulf and Oman Sea was conducted by using Polishing Method. A total of 80 specimens were collected and then morphometric measurements and sex determination was performed. The stotoliths were extracted from head for further preparation process by special papers with numbers of 1000, 1500, 2000 & 2500 in presence of Alumina and 0.1M EDTA. The results of length-weight relationship regression revealed that this species has an isometric growth. Also, the maximum age was determined about 3 years for a male with 32.5cm of mantle length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cuttlefish
  • Sepia pharaonis
  • age
  • statolith
  • Persian Gulf
  • Oman Sea